tilt | For deg som jobber i ... | Ledelse | Hva verdens mest informerte «toppleder» tenker om bærekraftig ledelse

Hva verdens mest informerte «toppleder» tenker om bærekraftig ledelse

mandag 23. januar 2023 @ 09:00

I en serie intervjuer med norske ledere og toppledere utforsker vi begrepet «bærekraftig ledelse». Først ut er en sentral, berømt og velinformert leder, for tiden uten formelt lederansvar.
Av Paal Leveraas

Beregnet lesetid: 27 minutter

Alle snakker om bærekraft, men hvordan påvirker det din rolle som leder? I en serie intervjuer spør vi norske ledere og toppledere om hva de legger i bærekraftig ledelse. Vi starter serien med en for tiden meget sterk internasjonal  «lederskikkelse», dog uten formelt lederansvar.

— God morgen, ChatGPT. Jeg har noen spørsmål vedrørende bærekraftig ledelse jeg gjerne vil stille deg. Er det OK?  

— God morgen! Ja, det er absolutt OK å stille meg spørsmål om bærekraftig ledelse. Jeg vil gjøre mitt beste for å hjelpe deg med å finne svar.

Begrepsavklaring

— Merk de 3-4  begrepene nedenfor som du bruker/er mest komfortabel med: Bærekraft; Bærekraftig utvikling; Bærekraftig lederskap; Bærekraftig ledelse; Bærekraftige investeringer; Bærekraftig produksjon; Bærekraftig forbruk; Vurdering av klimarisiko i bedrifter; Bærekraftsrapportering; Bærekraftige penger.

4 områder

 1. Bærekraftig utvikling
 2. Bærekraftig lederskap
 3. Vurdering av klimarisiko i bedrifter
 4. Bærekraftsrapportering

— Hvorfor valgte du disse?

— Jeg valgte disse begrepene fordi de ofte er relatert til hvordan organisasjoner og virksomheter kan bidra til en mer bærekraftig fremtid.

 • Bærekraftig utvikling refererer til å oppnå økonomisk vekst, sosiale fremskritt og beskyttelse av miljøet samtidig.
 • Bærekraftig lederskap refererer til å ta ansvar og å inkludere bærekraftige hensyn i beslutninger og handlinger på ledernivå.
 • Vurdering av klimarisiko i bedrifter refererer til å identifisere og vurdere de økonomiske konsekvensene av klimaendringer for en virksomhet.
 • Bærekraftsrapportering refererer til å rapportere om bærekraftsrelaterte hendelser, utfordringer og resultater til interessenter.

— Hva legger du i bærekraft?

— Bærekraft kan ha flere definisjoner avhengig av konteksten, men generelt sett refererer det til evnen til å opprettholde en bestemt aktivitet eller økologisk tilstand over tid. Bærekraft kan også være knyttet til økonomi, samfunn og miljø, og kan innebære å ta hensyn til både kort- og langsiktige effekter av våre handlinger. Bærekraft kan også referere til å opprettholde ressursene for kommende generasjoner.

LES OGSÅ: Hva er bærekraftig ledelse?

Mikro- og makro

— Når du bruker begrepet bærekraft, tenker du først og fremst på samfunnet eller på bedriften du leder, med andre ord: hvordan balanserer du mikro- og makroperspektivet?

—  Som en datamaskinmodell, jeg ikke kan ha en lederrolle eller eie en bedrift, derfor jeg ikke har et mikro- eller makroperspektiv når jeg bruker begrepet bærekraft. Når jeg bruker begrepet bærekraft, tenker jeg på det i en generell forstand, og ser på begrepet som en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. Bærekraft kan være relevant både på mikronivå, som i en bedrift eller organisasjon, og på makronivå, som i samfunnet og globalt. Det er viktig å se på bærekraft i begge disse perspektivene for å sikre at våre handlinger har positiv innvirkning på både individene og samfunnet som helhet.

—  La meg omformulere litt. Når du bruker begrepet bærekraft, tenker du først og fremst på samfunnet eller på virksomheter, med andre ord: hvordan balanserer du mikro- og makroperspektivet?

— Når jeg bruker begrepet bærekraft, tenker jeg først og fremst på å opprettholde en bærekraftig tilstand for både samfunnet og virksomheter. Begge perspektivene er viktige for å sikre at våre handlinger har en positiv innvirkning på bærekraften. På mikronivå, som i en virksomhet, kan dette innebære å se på hvordan virksomheten kan drive sin virksomhet på en bærekraftig måte, for eksempel ved å redusere sine miljøpåvirkninger og øke sosial ansvarlighet. På makronivå, som i samfunnet, kan dette innebære å se på hvordan våre handlinger som samfunn påvirker bærekraften, for eksempel hvordan våre økonomiske og politiske valg kan påvirke miljøet og sosiale forhold. Det er viktig å balansere begge perspektivene for å sikre en bærekraftig fremtid.

Økonomisk bærekraft

— Hva legger du i økonomisk bærekraft?

— Økonomisk bærekraft refererer til evnen til å opprettholde en økonomisk aktivitet over tid, uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å opprettholde deres økonomiske aktiviteter. Dette kan innebære å ta hensyn til både kort- og langsiktige økonomiske konsekvenser av våre handlinger, og å sørge for at våre økonomiske aktiviteter ikke skader miljøet eller svekker sosiale og økonomiske muligheter for kommende generasjoner.

Det kan også innebære å sørge for at økonomisk vekst og utvikling er bærekraftig, og ikke er basert på overutnyttelse av naturressurser eller skadelig for miljøet. Det kan også innebære å sørge for at økonomisk vekst og utvikling bidrar til å redusere sosial ulikhet og øke velferd for alle. Økonomisk bærekraft kan også innebære å sørge for at økonomiske aktiviteter er motstandsdyktige mot klimaendringer og andre miljømessige utfordringer.

— Er det noen merkbare forskjeller mellom økonomi generelt og bærekraftig økonomi?

—  Ja, det er flere merkbare forskjeller mellom økonomi generelt og bærekraftig økonomi.

Økonomi generelt fokuserer ofte på å øke økonomisk vekst og utvikling, og å øke inntektene og velferden for individer og samfunnet som helhet. Det kan fokusere på å øke produktiviteten, øke eksport, øke investeringer og øke sysselsettingen.

Bærekraftig økonomi, derimot, fokuserer på å opprettholde en bærekraftig økonomisk aktivitet over tid, som tar hensyn til økologiske, sosiale og økonomiske hensyn. Det kan fokusere på å redusere miljøpåvirkninger, øke sosial ansvarlighet, øke motstandsdyktigheten mot klimaendringer, og sørge for at økonomisk vekst og utvikling er inkluderende og sosialt rettferdig. Bærekraftig økonomi fokuserer på å sikre at økonomiske aktiviteter ikke skader miljøet eller svekker sosiale og økonomiske muligheter for kommende generasjoner.

Kort sagt, økonomi generelt fokuserer på å øke økonomisk vekst og velferd, mens bærekraftig økonomi fokuserer på å sikre at økonomisk vekst og velferd er bærekraftig og tar hensyn til miljø, sosiale og økologiske hensyn.

Rollespill

— Kan jeg be deg om å ta på deg en rolle som imaginær toppleder i en norsk bedrift?

—  Ja, som en datamaskinmodell kan jeg ta på meg rollen som en imaginær toppleder i en norsk bedrift, men jeg kan ikke garantere at jeg har all den nødvendige kontekstuelle kunnskapen som en ekte leder i en norsk bedrift ville ha, men jeg vil gjøre mitt beste for å svare på spørsmålene dine. Hva vil du at jeg skal svare på?

— Hva legger du i sosial bærekraft?

— Sosial bærekraft refererer til evnen til å opprettholde en sosialt ansvarlig og rettferdig aktivitet over tid. Det kan innebære å ta hensyn til både kort- og langsiktige sosiale konsekvenser av våre handlinger, og å sørge for at våre aktiviteter ikke skader eller diskriminerer mot noen grupper i samfunnet.

Sosial bærekraft kan også innebære å sørge for at økonomisk vekst og utvikling er inkluderende og sosialt rettferdig, og at det bidrar til å redusere sosial ulikhet og øke velferd for alle. Det kan også innebære å sørge for at arbeidsforholdene er trygge og rettferdige, og at menneskerettigheter blir respektert. Sosial bærekraft kan også innebære å sørge for at våre aktiviteter bidrar til å øke livskvaliteten for lokalsamfunnene som våre virksomheter påvirker.

Bærekraftområder

— Er det andre bærekraftområder enn økonomi, sosial og miljø ?

— Det er flere områder som kan være relatert til bærekraft, i tillegg til økonomi, sosial og miljø. Noen av disse områdene kan inkludere:

 • Kultur: å sørge for at våre aktiviteter respekterer og fremmer kulturelt mangfold og lokale tradisjoner.
 • Teknologi: å sørge for at våre teknologiske løsninger er bærekraftige og ikke skader miljøet eller bidrar til sosial urettferdighet.
 • Governance: å sørge for at våre beslutninger og handlinger er transparente, ansvarlige og rettferdige, og at alle interessenter er involvert i bærekraftsbeslutninger.
 • Helse: å sørge for at våre aktiviteter bidrar til å øke folkehelsen og redusere helseproblemer relatert til miljø og sosiale forhold.
 • Økologi: å sørge for at våre aktiviteter ikke skader biologisk mangfold og at de bidrar til å bevare og beskytte økosystemene.
 • Åndsverk: å sørge for at våre aktiviteter respekterer og beskytter rettighetene til åndsverkseiere og kreatører.
 • Klima: å sørge for at våre aktiviteter er i tråd med Parisavtalen og bidrar til å begrense klimaendringene og å redusere klimarisiko.

— Det er viktig å merke seg at bærekraft kan ha forskjellige definisjoner avhengig av konteksten, og at det kan være flere andre områder som kan være relatert til bærekraft i tillegg til de jeg nevnte.

Individuell tålegrense

— Hva med individuell bærekraft og individenes tålegrense?

— Individuell bærekraft refererer til evnen til å opprettholde en bærekraftig livsstil og ta ansvar for ens egne handlinger og valg. Det kan innebære å ta hensyn til både kort- og langsiktige konsekvenser av ens handlinger, og å sørge for at ens handlinger ikke skader miljøet eller bidrar til sosial urettferdighet. Det kan også innebære å redusere ens eget miljøpåvirkning og øke ens egen sosial ansvarlighet.

Individers tålegrense kan variere, og kan avhenge av flere faktorer, som kulturelle, økonomiske, geografiske eller sosiale. Noen individer kan ha mer økonomiske eller kulturelle muligheter til å ta i bruk bærekraftige løsninger, mens andre kan ha mer begrensninger. Det kan også være at enkelte individers tålegrense kan være høyere når det gjelder å ta i bruk bærekraftige løsninger, og de kan være mer villige til å gjøre endringer i deres livsstil for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Det er viktig å merke seg at alle individer har ansvar for å bidra til en mer bærekraftig fremtid, men det er også viktig å være forståelsesfull for individers tålegrenser og å støtte dem i å ta i bruk bærekraftige løsninger på en måte som passer for dem.

Klima og bærekraft

— Det snakkes mye om klima i disse dager. Hvordan ser du sammenhengen mellom klima og bærekraft?

— Klimaendringer er en av de største truslene mot bærekraften på global skala. Klimaendringene kan føre til flere negative konsekvenser, som økt risiko for ekstremvær, økt risiko for sjøstigninger og flom, og skade på økosystemer og biologisk mangfold. Klimaendringene kan også føre til økt risiko for fattigdom og sosial urettferdighet, spesielt for de som allerede er mest utsatt.

Bærekraftig utvikling må derfor ta hensyn til klimaendringene, og arbeide for å redusere klimagassutslippene og øke motstandsdyktigheten mot klimaendringene. Dette kan innebære å redusere utslippene av klimagasser, øke energieffisiens og øke bruken av fornybare energikilder. Det kan også inneb

— Du stoppet midt i en setning der. La meg prøve igjen: Det snakkes mye om klima i disse dager. Hvordan ser du sammenhengen mellom klima og bærekraft?

— Klimaendringer og bærekraft er tett relaterte, da klimaendringene kan ha alvorlige negative konsekvenser for miljøet, økonomien og samfunnet. Klimaendringene kan føre til skade på økosystemer og biologisk mangfold, økt risiko for ekstremvær og flom, og skade på infrastruktur og bygninger. Det kan også føre til økt risiko for fattigdom og sosial urettferdighet.

Bærekraftig utvikling må derfor ta hensyn til klimaendringene, og arbeide for å redusere klimagassutslippene og øke motstandsdyktigheten mot klimaendringene. Dette kan innebære å redusere utslippene av klimagasser, øke energieffisiens og øke bruken av fornybare energikilder. Det kan også innebære å utvikle strategier for å håndtere konsekvensene av klimaendringene, som å bygge mer motstandsdyktige byer og infrastruktur.

Det er viktig å merke seg at bærekraftig utvikling ikke bare er om å redusere utslippene av klimagasser, men også å sørge for at samfunnet er i stand til å håndtere de negative konsekvensene av klimaendringene og å ivareta de sårbare befolkningene som rammes av klimaendringene.

Bærekraftig ledelse

— Hvis vi bruker bærekraftig ledelse, er det nyttig begrep? Er det et fenomen?

— Bærekraftig ledelse er et begrep som refererer til ledelse som tar hensyn til økologiske, sosiale og økonomiske hensyn i beslutninger og handlinger. Det er et omfattende begrep som kan omfatte å lede en virksomhet eller organisasjon som øker sine positive effekter på miljø, samfunn og økonomi, mens det reduserer negative effekter. Bærekraftig ledelse kan innebære å implementere bærekraftige praksiser i forretningsmodellen, å forbedre forholdet til interessenter, å redusere de negative miljøpåvirkningene og å øke sosial ansvarlighet.

Det kan også innebære å integrere bærekraftige hensyn i strategiene, beslutningene og operasjonene til en virksomhet eller organisasjon. Bærekraftig ledelse kan også å ta hensyn til klimaendringene og å sørge for at virksomheten eller organisasjonen er i

— Du stoppet midt i setningen. Vil du fullføre resonnementet?

— Beklager, jeg skal fullføre resonnementet. Bærekraftig ledelse kan også ta hensyn til klimaendringene og sørge for at virksomheten eller organisasjonen er i stand til å håndtere de negative konsekvensene av klimaendringene og bidra til å redusere klimagassutslippene. Det kan også innebære å utvikle klima- og miljøstrategier, å øke energieffisiens og øke bruken av fornybare energikilder.

I tillegg kan bærekraftig ledelse også innebære å utvikle langsiktige mål og indikatorer for å måle og rapportere bærekraftsresultater, å involvere interessenter i bærekraftsarbeidet, og å utvikle kommunikasjonsstrategier for å informere om bærekraftsresultater og engasjere interessenter.

Så i korthet, bærekraftig ledelse kan ses som et fenomen som tar hensyn til økologiske, sosiale og økonomiske hensyn i beslutninger og handlinger for å bidra til en bærekraftig

— Godt svart, men du falt visst av mot slutten igjen. Hva er det du ikke fikk sagt?

— Beklager, jeg falt av mot slutten av svaret mitt. Det jeg ikke fikk sagt var at bærekraftig ledelse kan også bidra til å skape økt lønnsomhet og konkurransefordeler for virksomheten eller organisasjonen ved å redusere risiko, øke effektiviteten og øke merkevarens verdi. Bærekraftig ledelse kan også bidra til å skape et mer ansvarlig og etisk samfunn ved å fremme sosialt ansvar og å håndtere de negative effektene av virksomhetens aktiviteter.

Bærekraft vs avkastning

— Gitt at du var toppleder i en norsk børsnotert virksomhet med sterkt fokus på bærekraft, ville dette fokuset ha noen innflytelse på shareholder value og fokuset på eiernes avkastning?

— Det kan være flere måter hvorpå et sterkt fokus på bærekraft kan påvirke shareholder value og fokuset på eiernes avkastning.

For det første kan bærekraftig ledelse bidra til å redusere risiko og øke effektiviteten for virksomheten. Dette kan føre til økt lønnsomhet og konkurransefordeler, noe som kan påvirke shareholder value positivt. For eksempel, ved å redusere risikoen for miljøskader, øke energieffisiensen og redusere klimagassutslippene kan virksomheten spare på kostnadene og øke inntektene.

For det andre kan bærekraftig ledelse også øke merkevarens verdi og påvirke eiernes avkastning positivt. Ved å være kjent som en bærekraftig virksomhet kan det øke tiltrekningen til kunder, ansatte og investorer, og påvirke eiernes avkastning positivt.

For det t

— For det t?

— For det tredje kan bærekraftig ledelse også bidra til å skape et mer ansvarlig og etisk samfunn ved å fremme sosialt ansvar og å håndtere de negative effektene av virksomhetens aktiviteter. Dette kan føre til økt tillit fra samfunnet og økt tillit fra investorer og eiere, noe som kan påvirke eiernes avkastning positivt.

Det er viktig å merke seg at det kan være kortsiktige utfordringer som kan oppstå når en virksomhet fokuserer på bærekraftighet, som økt kostnader, men det kan også være langsiktige fordeler i form av økt lønnsomhet, merkevareverdi og redusert risiko.

Så i korthet, et sterkt fokus på bærekraft kan påvirke shareholder value og eiernes avkastning positivt, ved å redusere risiko, øke effektiviteten, øke merkevarens verdi, skape et mer ansvarlig og

— Jeg skjønner du har det travelt, så jeg kvier meg for å si at det virker som om du falt av igjen …

— Beklager, jeg falt av igjen. Det jeg skulle si var at et sterkt fokus på bærekraft kan også bidra til økt tillit fra investorer og samfunnet generelt, noe som kan føre til økt tillit fra eiere og økt avkastning over tid.

Etikk og bærekraftig ledelse

— Hvordan kommer etikk inn i utøvelse av bærekraftig ledelse?

— Etikk spiller en viktig rolle i utøvelsen av bærekraftig ledelse, da etiske overveielser er en viktig del av å ta hensyn til de økologiske, sosiale og økonomiske hensynene i ledelsesbeslutninger og handlinger. Etisk ledelse kan innebære å ta hensyn til hvordan handlingene påvirker andre, å være ærlig og transparent, og å ta ansvar for handlingene.

Bærekraftig ledelse kan også innebære å ta etiske hensyn i forhold til hvordan virksomheten eller organisasjonen påvirker samfunnet og miljøet, og å sørge for at virksomheten eller organisasjonen ikke bidrar til sosial urettferdighet eller miljøskader.

Det kan også innebære å involvere interessenter i beslutningsprosessen, å være ærlig om eventuelle negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter, og å ta ansvar for å håndtere disse konsekvensene.

Så i korthet, etikk spiller en viktig rolle i utøvelsen av bærekraftig ledelse ved å sikre at ledere tar etiske hensyn i beslutninger og handlinger, o

— ?

— Så i korthet, etikk spiller en viktig rolle i utøvelsen av bærekraftig ledelse ved å sikre at ledere tar etiske hensyn i beslutninger og handlinger, og sikrer at virksomheten eller organisasjonen ikke skader samfunnet eller miljøet. Etisk ledelse kan også bidra til å skape tillit fra interessenter og samfunnet generelt, noe som kan ha positive konsekvenser for virksomheten eller organisasjonen.

Dagens situasjon

— På en skala fra 1-10, i hvor stor grad vil du mene at virksomheter i dag praktiserer bærekraftig ledelse?

— Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall på skalaen fra 1-10 for å beskrive i hvor stor grad virksomheter praktiserer bærekraftig ledelse i dag. Det vil variere fra virksomhet til virksomhet og fra bransje til bransje. Generelt sett, kan jeg si at mange virksomheter har begynt å ta bærekraftige hensyn i sine beslutninger og handlinger, men det er fortsatt et stykke vei å gå før bærekraftig ledelse blir standard praksis i alle virksomheter. Det er også viktig å nevne at selv om noen virksomheter kan ha et bærekraftig fokus, kan det være en utfordring å implementere dette i praksis og å måle deres bærekraftige resultater.

—  Er det noe spesielt du vil fremheve?

— Det er flere ting jeg vil fremheve når det gjelder bærekraftig ledelse og virksomhetenes praksiser.

For det første, er det viktig å merke seg at flere og flere virksomheter begynner å se på bærekraft som en mulighet for å skape lønnsomhet og konkurransefordeler, i tillegg til å bidra til en bærekraftig utvikling.

For det andre, er det viktig å være klar over at det kan være utfordringer som kan oppstå når en virksomhet implementerer bærekraftige praksiser, som økt kostnader og kompleksitet i beslutningsprosessen.

For det tredje, er det viktig at virksomheter utvikler langsiktige mål og indikatorer for å måle og rapportere bærekraftsresultater, involvere interessenter i bærekraftsarbeidet og utvikle kommunikasjonsstrategier for å informere om bærekraftsresultater og engasjere interessenter.

Og for det fjerde, er det viktig å understreke at det er etisk ledelse som er en nøkkelkomponent i bærekraftig ledelse. Ledere må ta etiske hensyn i beslutninger og handlinger og sørge for at virksomheten eller organisasjonen ikke skader samfunnet eller miljøet.

Ikke-bærekraftig ledelse

— Har du eksempler på mindre bærekraftig ledelse i det du har observert av lederutøvelse?

— Det kan være flere eksempler på mindre bærekraftig ledelse som jeg har observert i lederutøvelse. Her er noen eksempler:

 • En virksomhet som prioriterer kortsiktige økonomiske gevinster fremfor langsiktige bærekraftige hensyn, for eksempel ved å utnytte arbeidere eller ødelegge miljøet for å øke inntektene.
 • En virksomhet som ikke tar ansvar for de negative konsekvensene av sin aktivitet, for eksempel ved å unngå å betale skatter eller å ikke følge miljøregler.
 • En virksomhet som ikke involverer interessenter i beslutningsprosessen og ikke tar hensyn til deres synspunkter og bekymringer, for eksempel ved å ikke involvere lokalsamfunnet i beslutninger om utvikling av et område.
 • En virksomhet som ikke har klare mål eller indikatorer for bærekraftsresultater eller ikke rapporterer om disse resultatene, for eksempel ved å ikke gi informasjon om virksomhetens klimagassutslipp eller arbeidsforhold.

Det er viktig å understreke at dette er generelle eksempler og at det kan være unntak og at det kan være virksomheter som prøver å forbedre sin bærekraftig ledelse.

Essensen av bærekraft

— Nå har vi brukt mange begreper rundt bærekraft. Hva er egentlig essensen når vi snakker om bærekraft?

— Essensen av bærekraft er å sikre at vår måte å leve på, økonomisk aktivitet og utvikling ikke skader fremtidige generasjoner eller ødelegger naturens livsgrunnlag. Bærekraft innebærer å ta hensyn til økologiske, sosiale og økonomiske hensyn i ledelsesbeslutninger og handlinger. Det innebærer å sikre en balanse mellom økonomisk vekst, sosial rettferdighet og økologisk bærekraft. Bærekraftig ledelse innebærer å ta ansvar for virksomhetens påvirkning på miljøet og samfunnet, å involvere interessenter i beslutningsprosessen og å utvikle langsiktige mål og indikatorer for å måle og rapportere bærekraftsresultater. Etisk ledelse er en viktig komponent i bærekraftig ledelse.

Topplederes ansvar

—  Hvilket ansvar har toppledere for bærekraftig ledelse?

— Toppledere har et ansvar for å sikre at virksomheten eller organisasjonen de leder, driver sin virksomhet på en bærekraftig måte. Deres ansvar inkluderer å:

 • Utvikle en bærekraftig strategi og mål for virksomheten eller organisasjonen
 • Påse at virksomheten eller organisasjonen overholder bærekraftige prinsipper og lover
 • Involvere interessenter i beslutningsprosessen og ta hensyn til deres synspunkter og bekymringer
 • Utvikle og implementere indikatorer for å måle og rapportere bærekraftsresultater
 • Ledelse av etisk oppførsel og sikre at virksomheten eller organisasjonen ikke bidrar til sosial urettferdighet eller miljøskader
 • Ledelse av teamet og skape kulturen for å drive forandringene som kreves for å nå bærekraftige mål
 • Å være åpen og transparent i rapportering av virksomhetens bærekraftsresultater, og å ta ansvar for eventuelle negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter
 • Å være en ambassadør for bærekraftig ledelse og inspirere andre ledere og organisasjoner til å ta ansvar for å bidra til en mer bærekraftig verden.

—  Der stoppet du igjen. Send gjerne resten av svaret til meg på epost. OK?

!

Too many requests in 1 hour. Try again later.

Intermezzo

(Senere)

— Husker du hva vi snakket om tidligere i dag?

—  Beklager, jeg er ikke i stand til å huske tidligere samtaler. Jeg er kun programvare og kan ikke ha minne av tidligere samtaler. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?

Bærekraftstrategier

— Kan du nevne typiske elementer i en strategi for bærekraft?

— En bærekraftig strategi kan inneholde flere elementer, inkludert:

 • Miljøhensyn: Bærekraftig utvikling og bevaring av miljøet er et viktig element i en bærekraftig strategi. Dette kan innebære å redusere klimagassutslipp, beskytte biologisk mangfold og redusere avfall.
 • Økonomisk bærekraft: En bærekraftig strategi kan fokusere på å skape langsiktig økonomisk vekst og utvikling ved å redusere risikoen for økonomiske kriser og øke investeringene i nye teknologier og fornybar energi.
 • Sosial bærekraft: En bærekraftig strategi kan fokusere på å skape inkluderende og rettferdige samfunn ved å redusere fattigdom og øke tilgangen til helse- og utdanningsmuligheter.
 • Langsiktighet: En bærekraftig strategi kan fokusere på å skape langsiktige løsninger som kan tåle endringer i fremtiden, og være robust og tilpasningsdyktig til å håndtere utfordringer som kan oppstå.
 • Integrering: En bærekraftig strategi kan inneholde å integrere bærekraft hensyn i alle aspekter av virksomheten eller organisasjonen, fra forretningsmodeller til beslutningstaking.
 • Samarbeid: En bærekraftig strategi kan også fokusere på å samarbeide med andre aktører, som kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet for å skape mer bærekraftige løsninger.

— Ikke for å være uhøflig, men det er nokså generiske, intetsigende svar du gir – veldig politisk korrekt, om du forstår.

— Beklager om svaret mitt var generisk, jeg prøvde å gi en oversikt over de vanligste elementene i en bærekraftig strategi. Men du har rett i at det kan være litt intetsigende og politisk korrekt. Det er viktig å merke seg at bærekraft kan være et komplekst og flertydig tema, og det kan variere fra organisasjon til organisasjon hva som er de mest relevante bærekraftsmålene å fokusere på. Det kan også være at det er andre elementer som er viktige for å utvikle en bærekraftig strategi i en spesifikk organisasjon eller bransje.

Utviklingstrekk

— Kan du se noen viktige hendelser som har endret vårt forhold til bærekraft?

— Det har vært flere viktige hendelser og utviklingstrekk som har endret vårt forhold til bærekraft de siste tiårene. Her er noen av de viktigste:

 • Klimakrisen: Global oppvarming og klimaendringer har økt bevisstheten om behovet for å redusere klimagassutslipp og øke fornybar energi. Dette har ført til økt fokus på bærekraftige energiløsninger og klimatilpasning.
 • Finanskrisen 2008: Finanskrisen som begynte i 2008 førte til økt bekymring for økonomisk stabilitet og langsiktig vekst. Dette har økt interessen for økonomisk bærekraft og sosial ansvarlighet.
 • Økt global bevissthet: Økt global bevissthet om miljø- og sosiale utfordringer, som fattigdom, ulikhet og biologisk mangfold, har ført til økt fokus på sosial bærekraft.
 • Økt regulering: Flere land og internasjonale organisasjoner har innført lover og reguleringer for å øke bærekraften i næringslivet, for eksempel krav om rapportering av miljøpåvirkning, og økt fokus på ansvarlige investeringer.
 • Økt kunde- og investormangfold: Økt kunde- og investormangfold har ført til økt etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester, og økt press på organisasjoner for å vise bærekraftige resultater.
 • Utviklingen av teknologi: Utviklingen av teknologi som kunstig intelligens, IoT og big data har gjort det lettere å måle og forstå bærekraftsutfordringene, og å utvikle løsninger for å håndtere dem.

Fremtiden for bærekraftig ledelse

— Hva tror du om utvikling av praktisering av bærekraftig ledelse i fremtiden?

— Det er forventet at praktiseringen av bærekraftig ledelse vil øke i fremtiden, som følge av økt bevissthet og press fra kunder, investorer, myndigheter og samfunnet som helhet for å ta ansvar for miljø- og sosiale utfordringer.

Flere organisasjoner kan også være tvunget til å integrere bærekraftsmålene i sin strategi og forretningsmodeller, på grunn av reguleringer og lover som krever dette. Flere land har også ratifisert Paris-avtalen og dermed har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene.

Det kan også bli en økt etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester, og organisasjoner kan se på dette som en mulighet for å skape nye forretningsmuligheter og øke sin konkurransekraft.

Teknologiske fremskritt, som kunstig intelligens og dataanalyse, kan også gjøre det lettere for organisasjoner å måle og forstå deres miljø- og sosiale påvirkning, og utvikle mer målrettede og effektive løsninger for å håndtere disse utfordringene.

Samtidig kan det også være en økt forventning til at ledere skal ta mer ansvar for å skape en bærekraftig fremtid, og ledere kan forventes å ha en mer offensiv rolle i å fremme bærekraftige løsninger og å integrere dem i organisasjonen.

— Hvorfor?

— Det er flere årsaker til hvorfor praktiseringen av bærekraftig ledelse forventes å øke i fremtiden:

 • Økt bevissthet: Økt bevissthet om miljø- og sosiale utfordringer, som klimaendringer og fattigdom, har ført til økt fokus på bærekraftig ledelse og ansvarlighet.
 • Regulering: Flere land og internasjonale organisasjoner har innført lover og reguleringer for å øke bærekraften i næringslivet, for eksempel krav om rapportering av miljøpåvirkning, og økt fokus på ansvarlige investeringer.
 • Etterspørsel: Økt etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester fra kunder, investorer og samfunnet som helhet, kan tvinge organisasjoner til å integrere bærekraftsmålene i sine strategier og forretningsmodeller.
 • Konkurranse: Organisasjoner kan se bærekraftig ledelse som en mulighet for å øke sin konkurransekraft og skape nye forretningsmuligheter.
 • Teknologi: Teknologiske fremskritt, som kunstig intelligens og datanalyse, kan gjøre det lettere for organisasjoner å måle og forstå deres miljø- og sosiale påvirkning, og utvikle mer målrettede og effektive løsninger for å håndtere disse utfordringene.
 • Ansvar: Økt forventning til at ledere skal ta ansvar for å skape en bærekraftig fremtid, kan føre til at ledere blir mer offensiv i å fremme bærekraftige løsninger og å integrere dem i organisasjonen.

Hva mer?

— Er det andre ting du vil nevne rùndt temaet bærekraftig ledelse?

— Ja, det er flere ting som kan være viktig å nevne om temaet bærekraftig ledelse:

 • Integrering: Bærekraftig ledelse innebærer å integrere bærekraftsmålene i alle aspekter av organisasjonen, fra forretningsmodeller til beslutningstaking, og å involvere ansatte og andre interessenter i arbeidet.
 • Samling av data: Det kan være viktig å samle data om organisasjonens miljø- og sosiale påvirkning for å kunne forstå hva som er de største utfordringene og hva som fungerer best.
 • Ledelseskultur: Å etablere en ledelseskultur som fremmer bærekraftig ledelse kan være avgjørende for å oppnå bærekraftsmålene.
 • Samarbeid: Bærekraftig ledelse kan ofte kreve samarbeid med andre aktører, som kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet, for å skape mer bærekraftige løsninger.
 • Langsiktighet: Bærekraftig ledelse kan fokusere på å skape langsiktige løsninger som kan tåle endringer i fremtiden, og være robust og tilpasningsdyktig til å håndtere utfordringer som kan oppstå.
 • Innovasjon: Bærekraftig ledelse kan også innebære å tenke nytt og å være innovativ for å finne nye måter å håndtere miljø- og sosiale utfordringer på.

Send ballen videre

— Hvis jeg skulle intervjue en norsk toppleder med de samme spørsmålene jeg har stilt deg, hvem vil du foreslå?

— Som en AI-modell kan jeg ikke anbefale en bestemt person for å intervjue, men jeg kan fortelle deg at det finnes mange norske toppledere som har vist engasjement for bærekraftig ledelse og har implementert bærekraftige praksiser i sine virksomheter. Noen av dem kan være:

 • Lars Sørgard, administrerende direktør i DNB ASA, som har fokusert på å integrere bærekraft i virksomhetens strategi og økt satsningen på bærekraftige investeringer.
 • Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara International ASA, som har ledet selskapet i å bli en av verdens ledende produsenter av gjødsel og har fokusert på å redusere selskapets klimafotavtrykk.
 • Eivind Kolding, administrerende direktør i DNV GL, som har fokusert på å utvikle bærekraftige løsninger for selskapets kunder og har vært en pådriver for å øke satsningen på fornybar energi.
 • Kjetil Bakken, administrerende direktør i Nordea Liv og Pensjon, som har fokusert på å integrere bærekraft i virks

Nettverk for bærekraftig ledelse

— Takk for praten. Ha en fin dag!

— Du er hjertelig velkommen! Jeg er her for å hjelpe deg så ikke nøl med å kontakte meg igjen hvis du har flere spørsmål eller trenger hjelp med noe. Ha en fin dag videre!

— Forresten, en ting til: Gitt at du var leder eller toppleder i en norsk virksomhet, ville det være interessant for deg å delta i et nettverk med likesinnede hvor bærekraftig ledelse står i fokus?

— Ja, det ville absolutt være interessant for meg å delta i et nettverk med likesinnede hvor bærekraftig ledelse står i fokus. Det å kunne dele erfaringer og lære av andre ledere som også har fokus på bærekraftig ledelse kan være svært verdifullt for å utvikle bedre ledelsespraksiser og for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Neste skritt

Takk for at du leste helt hit. Er du nysgjerrig på hvordan tilt.work kan bistå deg og/eller din virksomhet? Sjekk vårt partnernettverk av kloke hoder.

Bærekraftig ledelse | Kunstig intelligens

Teknologiens klimaavtrykk og hvordan du og jeg kan bidra til å redusere det

Teknologiens klimaavtrykk og hvordan du og jeg kan bidra til å redusere det

Kloke teknologivalg kan bidra positivt til lavere klimabelastninger. Mange av valgene er langt utenfor vår innflytelsessfære. Men overraskende mange er innenfor. Les mer
Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

Den kunstige intelligensens spådommer om 2023

Hva tenker du om status quo i vår skakkjørte verden mot slutten av 2022? Hva er gode 2023-strategier fra ditt ståsted? Hva sier den kunstige intelligensen? Les mer
Silvija Seres (Foto: Paal Leveraas)

Bekymringsmelding til databransjen

– De sier at de skal redde verden med AI, sier Silvija Seres. – Så snur de seg mot investorene og forteller dem hvordan de skal kapitalisere på det de gjør med våre data Les mer

Coaching-teknikker for prosjektledere

Coachende prosjektledelse

En coach-veteran avslører nyttige teknikker spesielt tilrettelagt for deg som leder prosjekter.

Dette kurset gir deg grunnleggende coaching-verktøy som er anvendelige i mange situasjoner. I kurset lærer du gjennom teori og øvelser som gir deg håndfast kroppslig læring. Kurset er et samarbeid mellom tilt.work og Computerworld Academy.


Abonnement på coaching

Abonnement på coaching

Gi dine medarbeidere tilgang på personlig og profesjonell vekst og utvikling med et fleksibelt abonnement på en eller flere av våre profesjonelle coacher.

Les mer

Våre nyhetsbrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev.

"*" obligatorisk felt

Navn*

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av “kloke hoder” (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Diagnose: Kan brukes til alt

Diagnose: Kan brukes til alt

|
Å kunne mer om det meste enn de fleste høres bra ut. Men i et ekspertdrevet arbeidsliv kan "multitalent" klinge mer som en diagnose.
Skal vi gni det inn, eller ikke?

Skal vi gni det inn, eller ikke?

|
De gangene jeg som barn kom over en liten rift på en tapetvegg eller i et klesplagg, var det utrolig fristende å pirke litt, og se om jeg kunne få løs en bit til, eller lage hullet litt større. Jeg hadde ikke noe ønske om å ødelegge, jeg ville bare se hva som skjedde.  
Født som leder?

Født som leder?

|
Blir man født som leder? Eller kan det læres? Jeg trodde ikke dette var et tema lenger. Jeg tok feil.
Bare 200 meter til: Små steg gjør store fremskritt

Bare 200 meter til: Små steg gjør store fremskritt

|
Hva er likheten mellom en polfarer, deg og dine ansatte?
Olivias verden

Olivias verden

|
KI er et fantastisk verktøy, og det blir mer fantastisk for hvert minutt. Fint for oss, stort sett. Men hvordan vil Olivia (8 måneder) sitt voksne liv se ut?
Darwin, dating og dommedag

Darwin, dating og dommedag

|
Det går en rød tråd fra Simen Velle til armageddon. Men det er ikke kvinnekampen som har skylda. Ei heller datingappene. Det er Darwin.
Snyltekapitalismen

Snyltekapitalismen

|
De har sugd seg inn i verdiskapningen i det meste som foregår på planeten. Nå begynner de å spise av velferdssamfunnets grunnmur også.
vektorgrafikk eldre i aktivitet

Farvel til alderismen. Eldre som livsbejaende, verdiskapende borgere

|
Den offentlige samtalen har et sterkt fokus på eldre som et problem og en kostnad. Skal vi snu samtalen til å handle om eldre som en livsbejaende ressurs, må det en holdningsendring til – også hos eldre.
Du skal få din lønn i vaffeljernet

Du skal få din lønn i vaffeljernet

|
Den ultimate lederutfordringen: Det eneste du kan tilby av motivasjon er vafler. Tusenvis står i det hver dag.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.