250-årsjubileum for Hans Nielsen Hauge

En av Norges største gründere og industribyggere

av | 3. april 2021 @ 08:00

Tidemands maleri "Haugianerne"
Haugianerne, 1952. Opphaver: Adolph Tidemand. Creative Commons Public Domain-Merket 1.0 lisens
Hans Nielsen Hauge (1771-1824) startet et 30-talls bedrifter, og deltok i oppstarten av minst 100 virksomheter. Både Devold og Möller's Tran kan nøste sin historie tilbake til haugianerne.

Hans Nielsen Hauge var produktutvikler, gründer, industribygger og finansmann i en og samme person.

Vi vet at Hauge startet et 30-talls virksomheter rundt i hele landet. I tillegg deltok han direkte eller indirekte i oppstart og finansiering av ca. 100, kanskje så mange som 150 andre virksomheter. Spesielt i året 1804 nådde hans finansielle aktiviteter de største høyder. Professor Ola Grytten, NHH, mener at Hauge med 26 store finanstransaksjoner sto for ca.1,5-2,0 prosent av samlet investeringsvolum i Norge.

Det eksisterer fremdeles bedrifter som gjennom mange generasjoners slektledd går tilbake til haugianerne. Ullvarefabrikken Devold kan være et eksempel på dette. De etablerte det første telenettet i Europa. Möller’s Tran et annet – de var først i verden på å fremstille medisintran av fiskelever. Grøndal & Co (boktrykkeri) et tredje.

Hauge lærte seg en metode for å utvinne salt av sjøvann. I blokade- og nødsårene 1809 ble han hentet ut av fengslet for å hjelpe til med saltutvinning. Og han utbedret plogen og hjalp bøndene å bruke den da han reiste rundt og arbeidet på gårder om dagen og holdt «oppbyggelser» på kveldene. 

Kultur for nyskaping og gründerskap

Dette stoppet ikke etter at Hauge var død. Det var utviklet en gründerkultur blant haugianerne som har bestått helt opp til vår tid. Professor Ola Grytten har sammen med noen studentgrupper ved NHH, funnet at ca. 80 prosent av rederier og verft på Søre Sunnmøre har aner tilbake til haugianerne. I Ålesund fant de at det samme gjaldt ca. 70 prosent av fiskebruk og rederiene. På Sykkylven hevder en lokal næringslivsleder at tilsvarende gjaldt for 60 av 66 møbelbedrifter. Atter andre har blitt etablert i en Hauge-kultur eller har direkte latt seg inspirere av Hauge og haugianerne. Jens Ekornes møbelbedrift kan sies å være eksempel på det siste.

LÆR MER: Bli med på vårt «Litt klokere» nettmøte 6. april om seriegründerskap – fra Hans Nielsen Hauge til Startuplab

Tok utgangspunkt i behov og muligheter

Hauge startet ikke med en stor plan eller drøm om å etablere et nytt næringsliv. Det meste startet med at han så et behov eller en mulighet. Det begynte med at han fortalte vennene at de måtte trykke flere bøker (de Hauge hadde skrevet) enn de kunne få gjort i Norge. Han så dermed også at de trengte flere trykkerier i Norge og fikk med seg den unge Christopher Grøndahl til København for at han skulle lære seg å trykke. 

Det neste var at de trengte mer papir. Hauge studerte papirfabrikker i Danmark og fant at dette kunne de også starte i Norge. Det ble papirmølle i Eiker. Her ansatte de ikke bare «sterke arbeidsføre menn», men også yngre, kvinner og funksjonshemmede. Om en av arbeiderne i Eiker het det at han var forbunden med «Aldersdoms Svaghed», og noen av de andre var «vanføre og fåvettige». 

Et annet eksempel er da Hauge dro forbi Eeg Tegleverk, så han at dette lå nede. Han fikk en av vennene til å kjøpe dette og det ble også en suksessrik mønsterbedrift. 

Skapte handelsbedrifter

Når Hauge så en foss, så han muligheten til å utnytte vannkraften. Slik ble mange møller til. På sine mange reiser så Hauge at det noen steder i landet var overskudd på noe de trengte andre steder. Slik ble ideen til handelsbedrifter født. Det ble papirmøller, kornmøller, benmøller, garveri, støpeverk med kirkeklokker og kanoner, strømpeveving i Trondheim og pottask-anlegg i Bardu. I Nord-Trøndelag Fiskeværet Gjeslingene med gjestgiveri, og i Nord-Østerdal gruvedrift (Vingelen). Det er alt dette som har fått Dag Kullerud (1996) til å betegne Hans Nielsen Hauge som en av de viktigste personene i norsk historie. Han omtaler Hauge slik: «Han var vekkelsespredikant, organisator, kjøpmann, skipsreder, ekteskapsformidler, vår første store industrigründer, vår første forfatter med masseopplag, og vår første store forlegger.» 

Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) er kanskje mest kjent som den strikkende lekpredikanten, men som artikkelen beskriver var han også gründer, produktutvikler, industribygger og finansmann.

I 2021 markeres 250-årsdagen etter hans fødsel, 3. april 1771.

Hauge er den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen. Han ble flere ganger arrestert for overtredelse av Konventikkelplakaten av 1741, som forbød lekmenn å arrangere religiøse møter uten godkjenning fra soknepresten.

Ved siden av sin religiøse virksomhet var Hauge gründer med store organisasjonsevner. Han etablerte en rekke virksomheter, og brukte overskuddet til å etablere nye industriforetak.

Kilde: snl.no

Frigjøring av potensial

For å få til alt dette, var det behov for mennesker med nye kunnskaper. Hauge satte derfor i gang omfattende opplæring og utdannelse, ofte ved å formidle lærlingplasser. Han var flink til å se potensialet i mennesker og sørget for at de ble gitt muligheter. Det var behov for ledere. Hauge var også her en pioner. Han valgte ut de som var best egnet. Dette inkluderte at gode holdninger og ansvar for andre, var vist i praksis. Han gjorde ikke forskjell på kvinner og menn, gamle eller unge, fattige eller rike. De beste egnede ble valgt ut og gitt en hensiktsmessig opplæring. Ofte satte han sammen grupper av mennesker som utfylte hverandre. 

Samfunnsansvar som Guds vilje

Hans Nielsen Hauge var drevet av et sterkt ønske og en ukuelig vilje til å hjelpe andre mennesker. Han mente at å tro at Gud er til, ikke er tilstrekkelig. Det tror selv djevelen, som Hauge sa. Virkelige tro viste seg ved ens handlinger, hva en gjorde for andre mennesker. Hauges grunnsetning var kjærlighet til Gud og kjærlighet til alle mennesker (det var slik han definerte «din neste»). Til å begynne med var dette å hjelpe mennesker til en lysere, lettere og mer befriende form for religiøs tro. Viktig var også å få slutt på den utbredte fylla som ødela så mye helsemessig, menneskelig og økonomisk. 

På sine reiser så han hvor stor fattigdom og elendighet som herjet mange steder. Å hjelpe mennesker, ble da å gjøre noe også med dette. Det var årsaken til at han tok initiativ til å starte så mange bedrifter som ga utkomme til mange, også de som ikke kunne få annet arbeid. Hauge så at jordbruket mange steder ble drevet uhensiktsmessig. For eksempel at en vendte jorda med spader istedenfor å bruke plog. Hauge var en dyktig jordbruker og håndverker. Han så at det som var vanlig kunnskap ett sted i landet ikke alltid var det andre steder. Han brukte dette til å komme i kontakt med folk, hjelpe dem, vinne deres tillit og så predike.

Ny tid – lignende situasjon

Den økende interessen for Hans Nielsen Hauge og den bevegelse han skapte, skyldes at vi lever i en tid som ligner den tid haugianerbevegelsen utviklet seg i. Norge var på Hauges tid i begynnelsen av den industrielle revolusjon. Store samfunnsendringer var i gang og nye tanker og ideer var i ferd med å bre om seg. De rike ble stadig rikere, samtidig som en stor del av befolkningen ble fattigere. Alkohol ødela for mange familier. Danmark-Norge var ett rike, men dette betydde i praksis at Norge i stor grad ble styrt fra Danmark. Kristendommen var ingen levende religion for folk flest, noe som ble forsterket av prester som levde forskjellig fra det de preket. Mange opplevde en verdimessig oppløsning.

I dag er vi inne i en ny industriell revolusjon, den informasjonsteknologiske revolusjon. I løpet av noen tiår har vi gått gjennom endringer få kunne ha forestilt seg. Vi vet ikke hvor dette vil føre oss, men vi vet at vi fremdeles er i begynnelsen av endringene. Samfunnet i seg selv, går igjen gjennom store endringer, også idémessig. Det er et åpent spørsmål om vi har felles verdier og hva disse i så fall er. Også i Norge har vi en liten økonomisk overklasse som stadig blir rikere og som eier en økende del av samfunnets verdier. Samtidig som mange på flere måter faller utenfor. 

Det er derfor kanskje like stort behov i dag for en etisk, sosial og økonomisk bevegelse, som den Hans Nielsen Hauge satte i gang for mer enn 200 år siden. Han ville antagelig vært like kontroversiell i dag og møtt like stor motstand. Dag Kullerud (1996) sier i sin Hauge-biografi: «Epoker, tanker, ideer, ja, også personers liv og levnet melder seg fra fortiden, liksom banker på døren til vår egen tid og ber om å bli hørt. Eller mer; krever fornyet behandling og interesse.»

Kommunist eller kapitalist?

Var Hauge en kommunist eller en kapitalist? Hauge tenkte først at bedriftene skulle eies i fellesskap av «det kristelige samfunn». Dette sto i søknaden om å opprette papirmølle i Ådalen. Det viste seg at det var nødvendig med private, spesifiserte eiere. Bedrifter og annen eiendom sto derfor med konkrete haugianere som eiere. De oppfattet seg likevel som et felleskap på den måten at overskudd ble brukt til å starte nye bedrifter, ofte eid av andre haugianere. De etablerte også samarbeid på tvers av bransjer og geografiske områder (strategiske allianser), noe som økte konkurranseevnen og lønnsomheten. 

Artikler av Jørn Bue Olsen og Lars Runar Forseth (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Alene ut av skapet

Alene ut av skapet

Jeg ser for meg, en gang i fremtiden, parader hvor supportere marsjerer med en rekke fotballskjerf rundt halsen og åpent bekjenner at de elsker flere lag.

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: