100 dager

Mellom 30 og 50 prosent av nye ledere er spilt ut over sidelinjen, på den ene eller andre måten, etter 18 måneder. Ikke bli en av dem.

De første 100 dagene i en ny lederrolle er en kritisk fase i karrieren. Alt du sier, tenker og gjør blir en del av grunnmuren i ditt videre lederskap, på godt og vondt. Om du noen gang skal være 100 prosent fokusert på ditt lederskap, så er det i denne perioden.

Forskjellen på ledere som lykkes og de som mislykkes kan nesten alltid spores tilbake til de første 100 dagene i jobben. Dette er en psykologisk terskel forankret i omgivelsene; egne ledere, likestilte og underordnede, så vel som eksterne interessenter.

Mellom 30 og 50 prosent av nye ledere er spilt ut over sidelinjen, på den ene eller andre måten, etter 18 måneder.

Du vil ikke bli en av dem. 

Tenk om …

    • du kunne redusere risikoen for å feile i den første kritiske fasen?

    • du kunne unngå å bli blant de 30-50 prosent nye ledere som 18 måneder senere enten er ute av rollen eller på andre måter «uskadeliggjort»?

    • du kunne ha en ved din side de neste 100 dagene som jobber med deg mot samme mål som deg: at du skal oppleves som en solid leder med troverdighet blant alle som påvirkes av din rolle, enten de er over, under, ved siden av deg eller utenfor linjen?

Det kan du.

Individuell coaching

Paal Leveraas har mer enn 30 års erfaring fra arbeidslivet i ulike roller og ulike virksomheter; leder og medarbeider, offentlig og privat, gründer og konsern. Han har de siste 15 årene jobbet som kommunikasjonsrådgiver og coach for ledere og lederteam.

Paal har utviklet et coaching-program han rett og slett kaller «100 dager». Deltakere i dette programmet får individuell coaching (1 til 1) gjennom de første kritiske månedene i den nye rollen. Det er en profesjonell og 100 prosent konfidensiell coaching-relasjon som tilpasses den enkelte leders situasjon.

Programmet er fundert i 13 samtaler, hvorav to intense oppstartsamtaler, en forventningsavklaring med nærmeste leder og 9 oppfølgingssamtaler. Den siste samtalen er en evalueringssamtale. Gjennom disse samtalene vil det etableres et verdifundament for ditt lederskap. Du får «hjemmelekser» mellom hver samtale, og har full tilgang til din coach via mail, telefon eller chat i hele perioden.

Struktur

1. Coachingen starter med et skriftlig inntaksintervju etterfulgt av to intense oppstartsamtaler. Dette kan skje før du tiltrer ny stilling, eller så tidlig som mulig etter at du er i gang. Disse samtalene er på ca 1 ½ time hver, og her bygger du og din coach fundamentet for det videre samarbeidet, inkludert forventninger til hva som skal være gjennomført etter 100 dager.

2. Etter oppstarten tar du, din coach og din nærmeste leder en samtale. Dette er ingen rapporteringssamtale, men en forventningsavklaring. Dine mål kan være gode, men de skal også være samstemte med hva din arbeidsgiver forventer. Denne samtalen sikrer en slik avklaring.

3. Samarbeidet fortsetter med 9 telefonsamtaler á 45-60 minutter. Gjennom disse samtalene arbeider du og din coach med konkrete utfordringer hentet fra din egen hverdag. Mellom coachingene har du konkrete oppgaver, det være seg i form av handling eller refleksjon, og du kan når som helst kontakte Paal for å diskutere konkrete problemstillinger gjennom hele perioden.

4. De første 100 dagene avrundes med en evalueringssamtale hvor målene og forventningene som ble skissert i starten av samarbeidet tas frem og avsjekkes. Dere legger også sammen en grov skisse til plan for fremtiden.

Hvorfor coaching?


​«En ledertransisjon påvirker i snitt 12,4 andre mennesker og tiden det tar før en virksomhets investering i en ny leder går break even er litt over 6 måneder.»

Prisen for feilslått lederskap er høy. En ledertransisjon påvirker i snitt 12,4 andre mennesker og tiden det tar før en virksomhets investering i en ny leder går break even er litt over 6 måneder. Dersom det intense fokuset på lederskap coachingen gir medfører at en person mindre velger å slutte eller nullpunktet forskyves med bare noen få uker fremover er dette en åpenbart god bruk av ressurser. Coaching i denne kritiske fasen er en god investering både for arbeidsgiver, leder og lederens kolleger og medarbeidere.

Rammer og forutsetninger

Konfidensialitet: Selv om arbeidsgiver er oppdragsgiver har 100-dagerscoachen Paal ingen rapporteringsplikt til arbeidsgiver, og han har en selvpålagt taushetsplikt. Effektiv coaching forutsetter at det skapes et trygt og tillitsfullt miljø for personlig og profesjonell utvikling, og da er det avgjørende at det som skjer i coachingen er konfidensielt.

Lederutvikling: Programmet er ikke en erstatning for andre lederutviklingsprogrammer. Om du allerede er i et slikt program, vil coachingen være et supplement. Hvis du ikke er i et slikt program vil coachingen likevel gi deg stor verdi ved at du får en konfidensiell sparringpartner som utelukkende har fokus på din suksess som leder.

Kostnader: Kostnaden bæres av arbeidsgiver. Dette er en forutsetning for å tas opp i dette programmet. Bakgrunnen for dette er at det skal og må være en gjensidig forpliktelse til utvikling av den enkelte leder; ikke for lederens skyld, men for virksomhetens skyld.

Relasjoner: For å unngå interessekonflikter er det viktig å gjøre en vurdering av gjensidige relasjoner mellom kolleger. Det skal ikke være noen tvil om hvor coachens lojalitet ligger. Derfor vil det gjøres en grundig og gjensidig vurdering dersom to ledere som er tett på hverandre skal tas inn parallelt.

Etikk: Paal er sertifisert profesjonell coach (Co-active Coach Certified Professional – CPCC) og organisasjons- og relasjonscoach (Organization- and Relationship Coach Certified – ORSCC). Han opererer etter egne og nasjonalt og internasjonalt etablerte etiske retningslinjer for coaching.

Praktisk

Prisen pr leder som tas opp i programmet er 42.000 kroner pluss mva.


Nysgjerrig på å vite mer? Ta kontakt via skjemaet under, eller book en kort og uforpliktende videoprat med Paal her.


Pin It on Pinterest