Fargedimensjoner i møte med klimautfordringer

Om å møte kompleksitet med enkelhet

av | 18. november 2021 @ 08:00

komplekse utfordringer
Foto: Tumisu, Pixabay
Må komplekse utfordringer møtes med komplekse løsninger?

For 10 år siden fasiliterte jeg en oppstart av det som da var det største klimaforskningsprosjektet i EU. Deltakerne ble samlet til oppstart i Roma. Vi hadde 60 mennesker fra 28 organisasjoner, 12 nasjoner, styrt av en prosjektleder fra Tyskland.

Vi hører ofte at komplekse utfordringer må håndteres med tilsvarende komplekse løsninger. Klima-utfordringen som har blitt drøftet i Glasgow er et slikt eksempel.

Når man skal løse komplekse problemstillinger rekrutterer man ofte folk med forskjellig bakgrunn. De representerer forskjellige fagligheter – og de kommer fra ulike posisjoner og representerer systemer som er viktig å ha med på laget for å få til endring. Vanligvis når man starter slike prosesser, lar man deltakerne fortelle hvor de kommer fra, og hva deres unike bidrag kan være i forhold til den komplekse problemstillingen.

Men, er dette alt som trengs?

Mange konsulenter, meg selv inkludert, bruker farger og kategorier på personlige egenskaper. Vi har erfart at et felles språk for forståelse av seg selv og andre, fremmer gruppers evne til å løse komplekse problemer.

En enkel modell for håndtering av forskjellighet

Diversity Icebreaker er en modell som ofte brukes. Det er et konsept jeg har utviklet med mine kolleger i Human Factors siden 1995. I Diversity Icebreaker-seminaret fyller deltakerne ut et spørreskjema og får resultater i forhold til tre dimensjoner: blå, rød og grønn.

Den Blå dimensjonen handler om å være detaljorientert, konkret og analytisk.

Den Røde dimensjonen handler om det sosiale, kommunikative og ivaretagende.
Den Grønne dimensjonen handler om forandring, de store ideene og fremtiden.

I seminaret må de selv i hovedsak definere disse fargene slik de opplever det relevant for dem selv og andre i seminaret. Dette skjer gjennom tildeling av gruppe-oppgaver til ensfargede grupper. Resultatet av gruppearbeidene deles mellom gruppene, ofte med mye humor og selvironi, for å skape en felles forståelse av samspill og komplementaritet. Til slutt reflekterer man over hvordan deltakerne i prosessen har skapt et felles språk for å beskrive virkeligheten, og hvilke implikasjoner man kan trekke av det.

I Roma fikk nettopp håndverkeren, meteorologen, prosjektlederen og politikeren anledning til å danne et språk som de sammen kunne bruke til å fortelle hverandre om hva som var viktig for dem selv i forhold til utfordringen. Deltakerne hadde forskjellig ståsted, kunnskapsmessig og kulturelt. Dimensjonene ga en rask måte å skape et enkelt språk, og en felles erfaring om samspill, som gjør at man på en bedre måte kan gå løs på  «Grand Wicked Problems».

Balansekunst

Min erfaring har vært at dette har fungert på tilsvarende måter i mange tilsvarende settinger. I min siste bok, «Unleashing the Power of Diversity. How to Open Minds for Good», påstår jeg at dette er den raskeste og mest effektive måter å starte en problemløsning med personer som kommer fra mange ulike ståsteder.

Hva er det som gjør at jeg er så tør å ta et slikt standpunkt?

Når folk med veldig mange ulike tenkesett, verdisett, bakgrunner, forankringer og tilhørigheter skal ut på en felles reise, må man finne den riktige balansen mellom det man har til felles og det som er unikt. Det å starte samarbeidet med en felles opplevelse bidrar til å bygge en felles forståelse, trygghet og åpenhet mellom deltakerne. Gjennom felles språk skapes en felles plattform, en felles måte å samtale om forskjeller. De tre fargene Rød, Blå og Grønn representerer ulike preferanser, perspektiver eller verdensanskuelser, som i grove trekk kan beskrives som menneskeorientering – oppgaveorientering – endringsorientering. I prosesser er alle perspektiver viktige.

Folk med ulike fargepreferanser har ulike styrker og svakheter i ulike faser. Det vi ofte ser, er at Grønne er gode til å kaste fram nye ideer. Røde er gode til å bidra til å samle personer og perspektiver om en felles forståelse, og de Blå har et fortrinn når det gjelder gjennomføring. Noen av oss er mer kreative når vi er alene, mens andre har en kjærlighet til samspillet med andre. Den enkeltes styrke er den andres svakhet i ulike faser av en problemløsningsprosess.

LES OGSÅ: «Midt på treet» eller «balansert fleksibel»?

Hvorfor vi trenger forskjellighet?

I arbeidet med komplekse utfordringer trenger vi alles posisjoner, perspektiver og bidrag fra ulike fagtradisjoner. Det å kunne uttrykke uenighet uten at uenigheten truer samarbeidet er helt avgjørende. Store problemer krever et mangfold, mosaikkmangfold, av både personer, perspektiver, kunnskap og meninger. Språket er det limet som gjør det mulig å bygge broer mellom ulike paradigmer, preferanser, personlighet og politikk.  I gode dialoger fremstår ofte du ulike perspektivene som komplementære og de er viktige og nødvendige i en helhet.

Demokrati versus forhandling

Jeg har noen ganger sagt det slik: «Hvis man samler folk i et rom og en tredjedel blir plassert i et hjørne for å være røde, og en tredjedel i et annet hjørne for å være blå og en tredjedel i det tredje hjørnet for å være grønne – og man forteller hverandre hva man er opptatt av – da sitter man i et hjørne og forstår at man kun har en tredjedel av svaret. Og, at man aldri har majoriteten alene. Løsningen vil ofte ikke være et flertallsvedtak, demokratiet er ikke noen garanti for en god løsning. Det ville vært mye bedre om man sa:

«La oss se på denne problemstillingen sammen. Hva er det dere kan? Hva er det vi kan? Hvordan kan vi best mulig finne en løsning sammen som er kostnadseffektiv og samtidig relevant?»

Mange har sagt at det er en forutsetning for et samarbeid at man allerede enige om målet. Det er kanskje ikke alltid nødvendig. Når man har akseptert en invitasjon til å jobbe sammen om komplekse utfordringer, eksisterer det ofte en ganske fragmentert problemforståelse, mange dilemmaer og kolliderende målbilder.

I dagens situasjon, for eksempel på klimaområdet, er det jo mange av de nødvendige problemløsningene som ikke er vanskelige rent teknisk. Men vi står overfor en situasjon hvor vi opplever avmakt, fordi det krever store endringer både i den enkeltes adferd og i de store systemenes beslutningsprosesser. Det er ofte den sosiale aksepten som er mest utfordrende. Dersom vi kunne få folk til å forstå begrunnelsene for beslutning, og samtidig være villig til å endre atferd, vil mye være gjort.

Jakten på gode løsninger

I tillegg har klimaspørsmål ofte en del politiske aspekter: Noen ønsker kort og godt at vi ikke skal bo i byer, for eksempel fordi man på landet har mye større grad av naturopplevelse. Andre ønsker at vi skal bo i byer, for eksempel fordi det er mindre energikrevende.

Man fjerner ikke motsetninger. Men, motsetninger kan løses på annen måte enn ved avstemminger. Det er ikke uvanlig å finne løsninger som er et forhandlingsresultat på midten. Eller, at man finner løsninger som innebærer at noe gjøres etter hverandre i tid. Andre ganger finner man gode løsninger som minner om puslespill, slik at man for eksempel lar noen holde på med det som de er opptatt av, og andre kan holde på med andre ting. Så sørger man for, gjennom enigheten om fordelingen, at man ikke ødelegger for hverandre, men utfyller hverandre. 

 Kollektiv intelligens og definisjonsmakt

I denne sammenheng er det også interessant å reflektere over samspillet mellom språk og virkelighet. «Språk er makt» er tittelen på en av Rolv M. Blakars bøker. Tittelen er tydelig i sin påpekning. Det språket gjør, er å hjelpe oss til å kommunisere. Språk inneholder også modeller. Når du møter en problemstilling, vil ofte modellen og det språket du har lært deg sette premisser for hvordan du forstår situasjonen.

I Diversity Icebreaker-seminaret samskaper deltakerne hvordan man skal forstå fargene. Deltakerne gir fargene mening. De definerer det språket de trenger for å kunne samhandle og løse nye problemer. Hvordan man definerer blir da en premiss. Definisjonsmakten er sentral, subtil og ikke alltid lett å se og angripe. Diversity Icebreaker kan derfor brukes som en pedagogisk prosess og en opplæring i det å forstå hvordan språket skapes og hvordan man selv kan ta definisjonsmakt. Prosessen gir folk anledning til å kunne gå inn og skape kategorier som alle forstår. Og de opplever hvordan fargekategoriene har implikasjoner for hvordan en forstår seg selv, hva det betyr for andre, og hvilke implikasjoner det har for gruppedynamikk og problemforståelse. Det er refleksjoner og samtaler om språket vi bruker som gjør at vi kan tenke annerledes om hvordan vi definerer utfordringer, hvordan vi kan ta definisjonsmakten og løse problemer sammen.

Jeg har noen ganger sagt det slik at: «Diversity Icebreaker er den første systematiske en-times intervensjonen der folk kan oppleve hvordan de er deltakende i en definisjonsmakt-prosess.»  

Dette er en av de mest radikale grunnene til at jeg synes Diversity Icebreaker er et viktig bidrag til de utfordringene vi nå står overfor. Seminaret gjør det mulig å lære folk opp til å kunne ta makt gjennom å forstå hvordan de kan forme språket.

Bjørn Z. Ekelund
Artikler av Bjørn Z. Ekelund (alle)

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Alene ut av skapet

Alene ut av skapet

Jeg ser for meg, en gang i fremtiden, parader hvor supportere marsjerer med en rekke fotballskjerf rundt halsen og åpent bekjenner at de elsker flere lag.

Noen av våre forfattere

689 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
60 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
27 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
6 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
6 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Hodejeger, arbeidslivsekspert og Managing Partner i Hammer & Hanborg. Trine Larsen har over 15 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister, og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten om fremtidens arbeidsliv. Hun leder den norske delen av det nordiske rekrutterings- og konsulenthuset Hammer & Hanborg.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →
1 posts
Per Spektiv er, som navnet antyder, en person som er i stand til å se ting fra mange sider, og det er også hans jobb her i tilt.work.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: