🔖 Bjørn Z. | HR
Onboarding:

5 dilemmaer du kan møte når du skal onboarde den nye, kreative lederen

av | 14. januar 2021 @ 07:30

Mann i dress sikter på deg med en banan
Bildet er tatt av Ryan McGuire fra Pixabay
Han er kreativ, sprudlende og representerer akkurat det du føler organisasjonen trenger. Men tør du å ta sjansen på konfliktene som kan oppstå når kreativitet møter konformitet?

Jeg hadde nylig en samtale med en konsulent, som fortalte om hvordan hun hadde arbeidet for å få den nye, kreative lederen godt forankret i teamet sitt. Den nye lederens kreative egenskaper var grunnen til at han ble valgt, framfor andre likeverdige.

Bakgrunnen var at ledelsen av selskapet ønsket en mer offensiv endringsholdning i teamet. Den nye lederen var den ressursen som ble gitt til teamet.

Forskjellen mellom lederens nye og mer kreative perspektiver og teamets etablerte praksis, kom fort opp i dagen som et dilemma.

Hvordan kunne man lykkes å få denne forskjellen til å bli et positivt dilemma for alle involverte og ikke noe som endte ut med en lite vellykket onboarding-prosess?

Ikke uvanlig

Det å ønske en mer kreativ leder ved tilsettinger, er ikke uvanlig. Lederen er den personen som har størst påvirkningsmulighet i kraft av sin rolle. En ny leder bringer nye erfaringer og ny dynamikk inn i teamet.

Noen ganger er ønsket om endring relatert til en ny mulighet i markedet. Andre ganger kan det være at ting har blitt fastlåst fordi samhandling mellom deltakerne synes å havne i repeterende, fastlåste situasjoner. 

Ved tilsetting av leder ser man gjerne etter hvilke kvaliteter de bør ha for å kunne bidra til den utvikling man ønsker. Derfor blir det viktig å søke etter personer som har kvaliteter man ikke allerede har i organisasjonen.

Komplementærhypotesen

Vi har i våre team-analyser om lederatferd formulert noe som jeg kaller «komplementærhypotesen». Den bygger på mange resultater i ulike sektorer der vi ser at ledere ofte får tillit hvis de har kvaliteter som ikke er typisk for virksomheten.

Eksempelvis vil en fleksibel, målrettet leder i en byråkratisk organisasjon få positiv vurdering. I en sosial virksomhet vil en målrettet leder få positiv vurdering.

Og, jeg har ofte sagt at dette bygger på idéen om at en leder bør ha kvaliteter, som strekker seg ut over det som er mest vanlig. Hvorfor skulle vi ellers ha tillit til vedkommende? 

Tveegget mangfold

Mangfold i team er et tveegget sverd. På den ene siden fører mer mangfold til sterkere konflikter og mindre samhold. Det fører også til mer ressursbruk på kommunikasjon og koordinering. På den andre siden kan mangfold føre til en mer effektiv arbeidsfordeling og mer kreativitet.

«Det å få inn en ny leder som tenker annerledes, og som er betydelig mer kreativ enn resten av teamet, er en utfordring»

Som leder er det viktig å redusere de negative sidene, maksimalisere muligheten og gevinsten av de positive sidene. Videre er det sentralt å identifisere hvilke mangoldsdimensjoner som er relevante. Utdanning og erfaring er selvsagte dimensjoner. Kreativitet som personlig egenskap, kan også være relevant. Men det å få inn en ny leder som tenker annerledes, og som er betydelig mer kreativ enn resten av teamet, er en utfordring. 

En kreativ leder bidrar til kreativitet i teamet på flere måter. De fungerer som rollemodell, de stiller oftere spørsmål med vedtatte sannheter og tradisjoner, og de skaper et klima der alternativ tenkning belønnes. De skaper en psykologisk trygghet for å kunne si ifra.

Men de introduserer også et nytt perspektiv, som igjen skaper en konflikt i forhold til etablert praksis.

Ambisjon i praksis

Da handler det om hvorvidt gode ord og ambisjoner også kan realiseres i praksis. Det er lettest for oss mennesker å gjøre det samme som vi gjorde i går. Stabiliteten er en naturlig del av menneskets væren.

Vår forskning på norske lederteam tyder på at store personlige forskjeller mellom ledere i lederteam med hensyn til kreativitetsdimensjonen, bidrar til redusert psykologisk trygghet. Og, det er viktig å overkomme dette for å kunne realisere potensialet for hele teamet.

Ikke bare personlig

Motsetningen mellom kreativitet og stabilitet er ikke bare en motsetning mellom personer, det er også en av de viktige dilemmaer i organisasjonen som ofte blir beskrevet i kartlegging av organisasjonskulturer.

Når personer kommer opp i slike konflikter, er ikke dette bare et personlig og sosialt problem. Det er en utfordring, et dilemma som enhver organisasjon møter i hverdagen. Skal organisasjonen søke nye produktmuligheter, eventuelt i nye markeder? Eller skal man finslipe arbeidsprosesser og optimalisere kundeleveranser slik at man får økt overskudd på innsiden av etablert forretningsmodell?

Denne motsetningen omtales ofte som «explore vs. exploit». 

Dilemmaer i farger

Når man da får en ny leder som er mer kreativ, og dette skjer i en fase der organisasjonen er opptatt av å gjøre noe nytt, hvordan kan de mellommenneskelige dilemmaene som oppstår, håndteres best mulig? Hvordan kan man beskrive disse dilemmaene mellom menneskene? Hvilke løsningsmuligheter gjør at man opprettholder en oppmerksomhet og fleksibilitet (les agilitet) i forhold til organisasjonens daglige løsninger? 

I den personlige motsetningen mellom kreativitet og stabilitet har jeg ofte benyttet følgende illustrasjon, hvor dilemmaer er tydeliggjort. Dette er gjort for lettere å kunne gjenkjenne dette for deltagerne og for å kunne ha en mer nyansert dialog, diskusjon og debatt om hvordan de ulike dilemma bør løses.

For en ny og kreativ leder er det viktig å se at egne individuelle kvaliteter får en meningsfull plass i relasjon til andre. Et viktig poeng er at lederen forstår at de andre er like viktig som en selv, i den dynamiske kraften som ligger i motsetningene.

5 dilemmaer

Som praktiske råd for hvordan slike dilemmaer kan løses, presenterer jeg her fem ulike dilemmaer eller motsetninger. 

Dilemma 1: kontrasten mellom den kreative lederens teoretiske, luftige og abstrakte ideer om endring. og de ansattes praksis i mange år, som gjerne er erfaring som er jordnær og konkret. Et slikt dilemma løses ved en gjensidig anerkjennelse av hverandres posisjoner, for deretter sammen å finne fram til hvordan begge posisjonene kan og bør nyttiggjøres.

Dilemma 2: mellom helhet og del. Den kreative lederen vil ofte se det konkrete i annen sammenheng, inn i en annen helhet. Eksempelvis kan det å bake og selge brød utvides inn i en større helhet hvis bakeriet blir en kafe, eller hvis brødet blir en del av en felles leveranse av mat på døren. Det er ingen motsetning mellom det å bake brød og det å plassere det inn i en større verdikjede. Det er bare ulike perseptuelle nivå. Produksjon av brød er det samme. Ofte vil de se på hvordan det som produseres, kan passe inn annerledes med hensyn til markedet.

Dilemma 3: mellom internt og eksternt fokus. En leder vil som regel ha et mer eksternt fokus og vil være mer eksternt samhandlende enn egne ansatte. En nytilsatt kreativ leder vil ofte bringe inn et perspektiv utenfra, enten ved bruk av sin egen historie – eller ved å involvere eksterne, nåværende eller potensielle interessenter. Dette interne fokuset versus det eksterne fokuset er heller ikke en motsetning som skal løses, men er områder som man kan vurdere hvor mye og når man skal prioritere.

Johannes Ulltvedt-Moe fant at suksessrike, statlige ledere ikke valgte det ene eller andre fokuset, men balanserte det avhengig av behov og potensiale. Det interne fokuset er noe som de som har vært i teamet har bedre forutsetninger for å ivareta. Dette er det viktig for den nye lederen å sørge for får nødvendig plass. 

Dilemma 4: fremtid versus nåtid. Kreative ledere har i større grad et fremtidsorientert mulighetsperspektiv, mens de ansatte i teamet har en historisk nærhet til etablert praksis. Men hvis man skal ha noen unike fortrinn, som ikke er lett å kopiere i morgendagens mulighetsrom, må det innebære å bygge på noe av det som er det unike i historien. Har man ikke en plattform av unik historie å spille på, kan hvem som helst levere en løsning.

En god løsning i markedet som skal ha varig konkurransefortrinn, må nettopp bygge på det unike i historien. Og denne historien har de som har vært lenge i organisasjonen. Derfor er det viktig å få de som har hatt nærhet til historien, med på laget.  

Dilemma 5: fra idé til verdi. Gode idéer får først verdi når de settes ut i praksis. Den kreative leder vil ofte være den som bringer nye idéer inn i starten på et utviklingsarbeid, men har ofte ikke den nødvendige nærhet til praksis og tålmodighet til å realisere og optimalisere løsningene. De som er gode til å gjennomføre, er ofte andre personer i teamet som har sterk nærhet til operativt arbeid. Denne motsetningen handler om hvem som bør være i fokus til ulike tider i utviklingsarbeidet. 

Bjørn Z. Ekelund

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Du er ikke som meg, derfor stoler jeg på deg! - tilt.work - […] LES OGSÅ: 5 dilemmaer du kan møte når du skal onboarde den nye, kreative lederen […]

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

686 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
57 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
6 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: