tilt.rapport

Slik tiltet korona norsk arbeidsliv

En spørreundersøkelse gjennomført mot lesere av tilt.work/Tirsdag morgen i november og desember 2020 gir et levende bilde av hvordan norske arbeidstakere opplever pandemien og gir også klare signaler til ledere om hvordan de har håndtert situasjonen og hva som kunne vært gjort annerledes.

Norske arbeidstakere trives overraskende godt på hjemmekontoret – og mange av dem er selv svært overrasket over hvor fint det går. Nesten 60 prosent av alle arbeidstakere sier at de er tilfredse eller svært tilfredse med dagens situasjon. Men ledelsen får noen klare føringer om at de kanskje ikke alltid lever opp til forventningene.

Undersøkelsen er gjort i perioden november til desember 2020, og 134 personer har svart. Her er resultatene i sin helhet.

ToppenPersonlig opplevelseLedelsens håndteringLykkeKommentarer

Den personlige opplevelsen


Nesten 6 av 10 som svarer er kvinner, og de er i overveiende grad i alderen 40-60 år. De bor hovedsaklig i Viken, Oslo eller Vestland fylker. Flest jobber i offentlig sektor, men mange også i forretningsmessig eller faglig tjenesteyting. Nesten halvparten jobber i virksomheter med mer enn 100 ansatte, og de aller fleste er heltidsansatte.

Det mest overraskende med denne undersøkelsen er at nesten 80 prosent av de som svarer er tilfredse med situasjonen, mens bare 14 prosent er utilfredse. En stor majoritet indikerer at de er så fornøyd med hjemmekontor at de gjerne fortsetter med det etter at pandemien er over. Hele 13 prosent svarer at «Jeg ser egentlig ingen grunn til å gå tilbake til slik det var, og fortsetter gjerne med hjemmekontor på permanent basis.»

En liten andel på rundt 10 prosent roper om hjelp: «Jeg vil tilbake! Ikke én dag til på hjemmekontoret!»

Arbeidsfellesskapet er et stort savn, men det norske folk er et tålmodig folkeslag. En stor majoritet svarer at de godt kan bli på hjemmekontoret i ytterligere 3 måneder eller mer, mens svært få sier at det allerede nå er helt uutholdelig.

De 3 største utfordringene med å jobbe på hjemmekontoret er at det er vanskelig å kommunisere med kolleger, at det er for mange distraksjoner hjemme, og selve den fysiske arbeidsplassen.

Kommunikasjon

24%

<em>«Kommunikasjon med kolleger er vanskeligere»</em>

Distraksjoner

20%

«For mange distraksjoner hjemme»

Arbeidsplassen

13%

«Den fysiske arbeidsplassen»

At koronaviruset er et farlig virus har nok de fleste fått med seg, men relativt få er personlig bekymret. De er mer bekymret for hvordan det skal gå med jobben enn med egen helse og velferd. Folk er også trygge på sine personlige nettverk, og vet at noen der ute vil passe på dem.

Personlig

2.2%

<em>«Svært bekymret for meg selv»</em>

Virksomheten

6.7%

<em>«Svært bekymret for virksomheten»</em>

Om respondentene

Kjønn
Alder
Geografi
Bransje
Virksomhet
Jobbsituasjon

Hvor tilfreds eller misfornøyd er du med dagens situasjon?

Vil du tilbake til slik det var?

Hvor bekymret er du for hvilken påvirkning koronaviruset kan ha for deg personlig?

Hvor bekymret er du for koronavirusets påvirkning på din virksomhet?

Hvor enkelt eller hvor vanskelig er det for deg å jobbe effektivt i disse dager?

Privat, hvor trygg er du på at du har et nettverk som kan hjelpe deg gjennom denne perioden?

Hva er de 3 største utfordringene du opplever ved å jobbe fra hjemmekontor eller på andre måter fysisk adskilt fra arbeidsplassen og kollegene?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-20-1024x634.png

Når du ser på situasjonen slik den er nå, hvor lenge kan du videreføre det uten at det blir ubehagelig eller uutholdelig?

Hvor mye savner du arbeidsfellesskapet?

Hva er den ene tingen du akkurat nå er mest opptatt av hva gjelder jobben din?

«At markedet må bli litt sprekere. Ikke lett å få landet salgsprosesser om dagen. Jeg tror mange kan bidra mer til å holde hjulene i gang. Det vil gagne alle.»

Et nytt sitat kommer hvert 5. sekund. Se eventuelt alle kommentarene under.

Se alle kommentarene om «den ene tingen»

«Å bevare kompetanse og arbeidsplasser.»

«Savn av kollegaer og den enkle måten å kunne henvende seg til dem med både faglige og uformelle spørsmål uten å måtte sette opp et videomøte.»

«Få inn og integrere nye ressurser på en god måte.»

«For mye tid går bort i meningsløse møter. Alt formaliseres fordi kaffepraten blir borte.»

«At firmaet overlever.»

«Jeg er mest opptatt av at utviklingsarbeidet blir nedprioritert for å sikre forsvarlig drift. Jeg er urolig for konsekvensene av det, over tid.»

«At vi får på plass tilpassede rutiner til vår nåværende jobbhverdag.»

«Dårlig stol.»

«Å kommunisere tydelig til de som er påvirket av Covid-19 tiltak slik at de vet hva neste steg blir. En stor og ganske utfordrende jobb med tanke på all usikkerhet og endringer i regler på daglig basis.»

«Savner kaffikroken og de sosiale møtene i lunsjen.»

«Kan ikke levere tjenestene til mine kunder. Avhengig av nærkontakt.»

«Mitt produkt er samtaler og leveransen av disse får ikke full effekt i den digitale sfæren.»

«At markedet må bli litt sprekere. Ikke lett å få landet salgsprosesser om dagen. Jeg tror mange kan bidra mer til å holde hjulene i gang. Det vil gagne alle.»

«Jeg er opptatt av at kommunikasjons- og informasjonslinjene fra adm og nedover blir klar og tydelig. Jeg er opptatt av at involvering av vernetjenesten og tillitsvalgte skjer etter lovverket. Jeg er opptatt av at fotfolket skal ha fått god nok opplæring, sånn at de ikke går ut og er redde når de gjør jobben sin. Jeg er opptatt av at mellomledere skal føle seg trygge i sin rolle, og har muligheter til å søke råd og støtte hos sine ledere.»

«At alle holder seg friske og har det de trenger privat og for mestring av arbeidsoppgaver i det daglige.»

«At lederne skal stresse med å få oss tilbake på jobb basert på deres egen følelse av mangel på kontroll, uten å tenke over hvordan vi bidrar, hvor bra og mye vi leverer.»

«Hvordan få til god samhandling, teambygging og utviklingsprosesser på digitale flater. Det som først virket som veldig effektive nyvinninger har nå blitt til inertia og endringstretthet.»

ToppenPersonlig opplevelseLedelsens håndteringLykkeKommentarer

Hvordan ledelsen håndterer situasjonen

Folk vil gjerne ha hyppig informasjon. Mer enn 2/3 sier de gjerne vil oppdateres en eller flere ganger i uken, mens nesten 50 prosent opplever at ledelsen kommuniserer om situasjonen sjeldnere enn én gang pr uke.

Personlig

67.4%

<em>Ledelsen bør kommunisere daglig, eller en eller flere ganger i uken.</em>

Virksomheten

47.8%

<em>Anslår at ledelsen kommuniserer sjeldnere enn en gang pr uke.</em>

En majoritet av medarbeiderne føler seg likevel trygge på at ledelsen håndterer situasjonen på en god måte. Men det er også en ikke ubetydelig minoritet på nesten 14 av 100 som ikke på noen måte føler seg trygg på at lederne gjør de rette grepene.

En enda større andel ser at deres arbeidsgiver ikke nødvendigvis vil hjelpe dem personlig til å komme helskinnet gjennom krisen.

Ledelsen

35.1%

<em>Litt trygg eller svært lite trygg på at ledelsen tar de rette beslutninger</em>

Personlig

45%

<em>Litt trygg eller svært lite trygg på at arbeidsgiveren vil støtte medarbeideren gjennom denne perioden.</em>

Innovasjonskraften i norsk arbeidsliv er kanskje den største taperen i koronakrisen. 54% svarer at det er vanskeligere å ta initiativ til utviklingsaktiviteter, og antyder med det at egen og arbeidsgivers innovasjonsevne er skadelidende.

Vanskeligere

53.7%

<em>Det er vanskeligere å ta initiativ til utviklingsaktiviteter i dagens situasjon.</em>

Lettere

17.2%

<em><em>Det er lettere å ta initiativ til utviklingsaktiviteter i dagens situasjon.</em></em>

Hvor hyppig syns du ledelsen i selskapet skal kommunisere hvordan utfordringer og problemer som følge av koronaviruset håndteres?

Hvor hyppig vil du anslå at ledelsen faktisk kommuniserer om slike utfordringer?

Hvor trygg er du på at ledelsen tar de rette beslutningene for at virksomheten skal komme helskinnet gjennom krisen?

Hvor trygg er du på at din arbeidsgiver vil støtte og hjelpe deg gjennom denne perioden?

Hvordan påvirkes din og din arbeidsgivers innovasjonsevne? Er det lettere eller vanskeligere i dagens situasjon å ta initiativ til utviklingsaktiviteter?

Vil du kommentere ledelsens håndtering av krisen ytterligere?

«God kriseledelse»

Et nytt sitat kommer hvert 5. sekund. Se eventuelt alle kommentarene under.

Se alle kommentarene om ledelsens håndtering

«… jeg mener at arbeidsgiverne har et stort ansvar for en helt annen tilrettelegging av arbeidshverdagen enn de har gjort til nå. Det trengs nye rutiner for henting/levering av kontorrekvisita, tilrettelegging av hjemmearbeidsplasser, aktivitet i hverdagen og sosial omgang. Har ikke noen gode svar på hvordan, men ønsker at dette settes på agendaen!»

«Meget bra»

«Frekvens på informasjon avhenger av kor tid endringa skjedde. Ved rask endring på arbeidssituasjon og ev smitte treng ein ofte info. Ved meir stabil situasjon litt sjeldnare og kanskje meir fokus på motivasjon og omsorg.»

«Godt håndtert, med samlende fokus og informasjon.»

«Krisen er håndtert svært bra.»

«Største utfordring er knyttet til usikkerhet i markedet og utfordringer med å bygge teamkultur i virksomheten når vi ikke kan samles fysisk. Det er gjort mye bra!»

«… jeg er godt fornøyd … vi får god informasjon, og systemer og ordninger er på plass, – støtte til digital kompetanseutvikling og bruk. Ledelsen kan ikke noe for at oppdragsmengden ute hos kundene blir redusert. … Vi har selvstendige jobber og må selv klare å tenke fremover og aktivisere oss. Det er mye man skyver på i det daglige som nå kan få oppmerksomhet. Vi blir fulgt opp regelmessig av ledelsen, men ikke kontrollert. Vi gjør det beste ut av situasjonen og holder møter på Teams, det går forbausende bra!»

«Generelt kommuniseres det for lite og det er for stor tiltro til at de ansatte får med seg alt uten at ledere faktisk informerer. Det står jo på intranettet! Hvilket av dem?»

«Smittevernmessig helt fint. Men lite fokus på hvordan dette vil påvirke bransjen på lengre sikt.»

«Jeg er imponert over mot og beslutningsevne, hvordan dilemma drøftes. Skulle ønske vi kunne klare å gjøre refleksjonene og drøftingene omkring de krevende sakene bedre kjent…»

«Krise gjør at man lett bare håndterer de ‘nære’ krisene. Det er vanskeligere å sette ‘langbriller’ på, noe som kan være uheldig når krisen nå vedvarer.»

«Stort sett bra.»

«Fantastisk!»

«God kriseledelse»

«Øverste leder synes det hele er overdrevet. Vil helst ha alle inn på kontoret»

«Veldig på i starten, så øredøvende stillhet, så små drypp.»

«Godt nok»

«Det mangler en overordnet plan og ting blir til underveis.»

«De har gjort en OK jobb, men virker litt handlingslammet til tider. Ingen vil være først – så da sitter de ‘på gjerdet’ og ser hvem som hopper uti som nummer 1, deretter vurderer de om de skal være med videre.»

«Syns de skulle bruke mer tid på hver enkelt ansatts ve og vel. Ikke bare interne fellesmøter.»

«Seriøs og profesjonell.»

«Ønsker det var mer fokus på innovasjon og digitalisering.»

«Litt for raske permitteringer til å begynne med, men alt har fungert greit siden juni.»

«Bra håndtert.»

ToppenPersonlig opplevelseLedelsens håndteringLykkeKommentarer

Er du lykkelig?

Det sies at vår lykkefølelse har en baselinje som alltid stabiliserer seg en tid etter at noe dramatisk har skjedd, enten det er positivt eller negativt. Enten du vinner 100 millioner i Lotto eller blir lam i en ulykke vil lykke- eller katastrofefølelsen etter en viss tid gravitere tilbake mot ditt personlige lykkenivå.

Bonusspørsmålet, som nok overrasket mange, ga mange interessante perspektiver, ikke minst i kommentarene de etterlot seg, og antyder også at ovennevnte forskningsfunn er korrekte. Mer enn 63 prosent av respondentene logger sitt lykkenivå inn blant de 4 øverste, mellom 7 og 10.

12 prosent finner i tillegg at dette overrasker dem. Vi har ikke dykket nok ned i tallene for å finne ut om det er de mest lykkelige eller mest ulykkelige som er overrasket over sin egen lykke, eller mangel på lykke. Men kommentarene de har delt peker mot noen svar.

På en skala fra 1-10, hvor 10 er best, hvor lykkelig er du akkurat nå?

Overrasker det deg?

Si mer om det …

«Hjemmebane 10 Jobb 9. Totalt bra.»

Et nytt sitat kommer hvert 5. sekund. Se eventuelt alle kommentarene under.

Se alle kommentarene om lykke

«Jeg er overrasket over at det går såpass fint i denne situasjonen. Det hadde jeg aldri trodd.»

«Som selvstendig næringsdrivende kan jeg styre arbeidsmengde og arbeidstid som jeg selv ønsker. Det gjør at jeg får en fin balanse mellom jobb, familie og fritidssysler.»

«Situasjonen vi er i er krevende.»

«Vanlig med litt lavere ‘lykkenivå’ i mørketiden.»

«Jeg er frisk og de rundt meg er friske. Arbeidsplassen gir jevnlig info og oppdatering i anledning situasjonen. De ansatte har lav terskel for å ta kontakt med meg om det er noe de lurer på. Jeg er ikke særlig bekymret for min personlige økonomi, da man er i en alder med bufferkonto og lite lån. Uroen går på helse til familiemedlemmer som er i risikogruppen, samt avkom som er i etableringsfasen.»

«I forhold til mange andre har eg det eg treng. Familien er her, det er lett å komme seg ut i hagen og friluft, har sikker jobb. Saknar kor og volleyball trening, men klarer meg utan, enno…»

«Er en meget sosial person og savner det å kunne være sammen med venner, familie og kollegaer.»

«…graden av isolasjon fra andre mennesker som vi har opplevd over lengre tid nå påvirker naturlig nok humøret.»

«Har et godt familieliv og sosialt nettverk, bor godt.»

«Familierelasjoner er viktigere enn jobb.»

«Ønsker å møte mennesker. Slitsomt å sitte 8 timer i teamsmøter hver dag.»

«Psykiske helseplager i forbindelse med korona kan bli minst like vanskelig å håndtere som selve pandemien har vært for helsevesenet.»

«Hjemmebane 10 Jobb 9. Totalt bra.»

«Jobber som leder for 2 lokasjoner, Trondheim og Oslo, og har kommet like tett på de som jobber i Oslo som de i Trondheim. Møtene starter og slutter presist, høyere effektivitet, samtidig som de får frihet til ut å gå turer, ha teamsmøter ute mens de går, trim på hjemmekontor som man har fått tilgang til gjennom bedriften. Vi møtes små grupper på kontoret for opplæring. Ellers har opplæring av nye medarbeidere også fungert meget bra på Teams. Fordelen at vi hadde struktur og orden fra før, dvs. prosesser, roller og ansvar var på plass.»

«Om det overrasker meg at jeg ikke er mer eller mindre lykkelig? Nei det gjør det ikke.»

«Man blir litt nedtrykt av å bare være hjemme.»

«Skulle tro at korona skulle påvirket mer, men man får mer tid til sine kjære.»

«Min lykke kommer innenfra, hvorfor skulle jeg ikke være lykkelig?»

«Jobb er kanskje ikke så viktig som jeg trodde og jeg får mer tid med familien.»

«Livet er mer enn jobben.»

«Blir for lite input fra andre mennesker. Trenger å være ute og sosialisere for å øke velvære.»

«Perfekt liv akkurat nå. Familie + jobb = bra.»

«Vet at dette er en krise eller en krig man må igjennom. Det kommer en ny tid. Forhåpentligvis setter vi for en stakket stund mer pris på det som ble tatt fra oss i denne perioden da. Et håp.»

«… ny stilling på jobb og selv om det virker spennende føler jeg at jeg famler litt alene på hjemmekontoret.»

«Litt for travel til å tenke nok over det :)»

«En enkel sjel.»

«Jeg er sterkt ekstrovert, og svært mye av det som gir meg livskvalitet både på jobb og i privatliv, er ting som man ikke får særlig mye av nå. Dette er nok en krise som de introverte kanskje tåler noe bedre enn oss som henter mye energi og engasjement ute i ‘verden’.»

«Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det.»

«… så lenge man er frisk, har jobb, barn, hus…kan man klage?»

«Sparer 2 timer i kjøring hver dag – så mer tid til meg selv 👍😊»

«Ønsker ikke å svare.»

ToppenPersonlig opplevelseLedelsens håndteringLykkeKommentarer

Les også

Litt klokere hver tirsdag ettermiddag?

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Relaterte saker

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: