tilt | Aktuelt | Slik tiltet korona norsk arbeidsliv

Slik tiltet korona norsk arbeidsliv

søndag 13. desember 2020 @ 16:37

En spørreundersøkelse gjennomført mot lesere av tilt.work/Tirsdag morgen i november og desember 2020 gir et levende bilde av hvordan norske arbeidstakere opplever pandemien og gir også klare signaler til ledere om hvordan de har håndtert situasjonen og hva som kunne vært gjort annerledes.
Av Paal Leveraas

Norske arbeidstakere trives overraskende godt på hjemmekontoret – og mange av dem er selv svært overrasket over hvor fint det går. Nesten 60 prosent av alle arbeidstakere sier at de er tilfredse eller svært tilfredse med dagens situasjon. Men ledelsen får noen klare føringer om at de kanskje ikke alltid lever opp til forventningene.

Undersøkelsen er gjort i perioden november til desember 2020, og 134 personer har svart. Her er resultatene i sin helhet.

ToppenPersonlig opplevelseLedelsens håndteringLykkeKommentarer

Den personlige opplevelsen


Nesten 6 av 10 som svarer er kvinner, og de er i overveiende grad i alderen 40-60 år. De bor hovedsaklig i Viken, Oslo eller Vestland fylker. Flest jobber i offentlig sektor, men mange også i forretningsmessig eller faglig tjenesteyting. Nesten halvparten jobber i virksomheter med mer enn 100 ansatte, og de aller fleste er heltidsansatte.

Det mest overraskende med denne undersøkelsen er at nesten 80 prosent av de som svarer er tilfredse med situasjonen, mens bare 14 prosent er utilfredse. En stor majoritet indikerer at de er så fornøyd med hjemmekontor at de gjerne fortsetter med det etter at pandemien er over. Hele 13 prosent svarer at «Jeg ser egentlig ingen grunn til å gå tilbake til slik det var, og fortsetter gjerne med hjemmekontor på permanent basis.»

En liten andel på rundt 10 prosent roper om hjelp: «Jeg vil tilbake! Ikke én dag til på hjemmekontoret!»

Arbeidsfellesskapet er et stort savn, men det norske folk er et tålmodig folkeslag. En stor majoritet svarer at de godt kan bli på hjemmekontoret i ytterligere 3 måneder eller mer, mens svært få sier at det allerede nå er helt uutholdelig.

De 3 største utfordringene med å jobbe på hjemmekontoret er at det er vanskelig å kommunisere med kolleger, at det er for mange distraksjoner hjemme, og selve den fysiske arbeidsplassen.

Kommunikasjon

24%

<em>«Kommunikasjon med kolleger er vanskeligere»</em>

Distraksjoner

20%

«For mange distraksjoner hjemme»

Arbeidsplassen

13%

«Den fysiske arbeidsplassen»

At koronaviruset er et farlig virus har nok de fleste fått med seg, men relativt få er personlig bekymret. De er mer bekymret for hvordan det skal gå med jobben enn med egen helse og velferd. Folk er også trygge på sine personlige nettverk, og vet at noen der ute vil passe på dem.

Personlig

2.2%

<em>«Svært bekymret for meg selv»</em>

Virksomheten

6.7%

<em>«Svært bekymret for virksomheten»</em>

Om respondentene

Kjønn
Alder
Geografi
Bransje
Virksomhet
Jobbsituasjon

Hvor tilfreds eller misfornøyd er du med dagens situasjon?

Vil du tilbake til slik det var?

Hvor bekymret er du for hvilken påvirkning koronaviruset kan ha for deg personlig?

Hvor bekymret er du for koronavirusets påvirkning på din virksomhet?

Hvor enkelt eller hvor vanskelig er det for deg å jobbe effektivt i disse dager?

Privat, hvor trygg er du på at du har et nettverk som kan hjelpe deg gjennom denne perioden?

Hva er de 3 største utfordringene du opplever ved å jobbe fra hjemmekontor eller på andre måter fysisk adskilt fra arbeidsplassen og kollegene?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-20-1024x634.png

Når du ser på situasjonen slik den er nå, hvor lenge kan du videreføre det uten at det blir ubehagelig eller uutholdelig?

Hvor mye savner du arbeidsfellesskapet?

Hva er den ene tingen du akkurat nå er mest opptatt av hva gjelder jobben din?

«At markedet må bli litt sprekere. Ikke lett å få landet salgsprosesser om dagen. Jeg tror mange kan bidra mer til å holde hjulene i gang. Det vil gagne alle.»

Et nytt sitat kommer hvert 5. sekund. Se eventuelt alle kommentarene under.

Se alle kommentarene om «den ene tingen»

«Å bevare kompetanse og arbeidsplasser.»

«Savn av kollegaer og den enkle måten å kunne henvende seg til dem med både faglige og uformelle spørsmål uten å måtte sette opp et videomøte.»

«Få inn og integrere nye ressurser på en god måte.»

«For mye tid går bort i meningsløse møter. Alt formaliseres fordi kaffepraten blir borte.»

«At firmaet overlever.»

«Jeg er mest opptatt av at utviklingsarbeidet blir nedprioritert for å sikre forsvarlig drift. Jeg er urolig for konsekvensene av det, over tid.»

«At vi får på plass tilpassede rutiner til vår nåværende jobbhverdag.»

«Dårlig stol.»

«Å kommunisere tydelig til de som er påvirket av Covid-19 tiltak slik at de vet hva neste steg blir. En stor og ganske utfordrende jobb med tanke på all usikkerhet og endringer i regler på daglig basis.»

«Savner kaffikroken og de sosiale møtene i lunsjen.»

«Kan ikke levere tjenestene til mine kunder. Avhengig av nærkontakt.»

«Mitt produkt er samtaler og leveransen av disse får ikke full effekt i den digitale sfæren.»

«At markedet må bli litt sprekere. Ikke lett å få landet salgsprosesser om dagen. Jeg tror mange kan bidra mer til å holde hjulene i gang. Det vil gagne alle.»

«Jeg er opptatt av at kommunikasjons- og informasjonslinjene fra adm og nedover blir klar og tydelig. Jeg er opptatt av at involvering av vernetjenesten og tillitsvalgte skjer etter lovverket. Jeg er opptatt av at fotfolket skal ha fått god nok opplæring, sånn at de ikke går ut og er redde når de gjør jobben sin. Jeg er opptatt av at mellomledere skal føle seg trygge i sin rolle, og har muligheter til å søke råd og støtte hos sine ledere.»

«At alle holder seg friske og har det de trenger privat og for mestring av arbeidsoppgaver i det daglige.»

«At lederne skal stresse med å få oss tilbake på jobb basert på deres egen følelse av mangel på kontroll, uten å tenke over hvordan vi bidrar, hvor bra og mye vi leverer.»

«Hvordan få til god samhandling, teambygging og utviklingsprosesser på digitale flater. Det som først virket som veldig effektive nyvinninger har nå blitt til inertia og endringstretthet.»

ToppenPersonlig opplevelseLedelsens håndteringLykkeKommentarer

Hvordan ledelsen håndterer situasjonen

Folk vil gjerne ha hyppig informasjon. Mer enn 2/3 sier de gjerne vil oppdateres en eller flere ganger i uken, mens nesten 50 prosent opplever at ledelsen kommuniserer om situasjonen sjeldnere enn én gang pr uke.

Personlig

67.4%

<em>Ledelsen bør kommunisere daglig, eller en eller flere ganger i uken.</em>

Virksomheten

47.8%

<em>Anslår at ledelsen kommuniserer sjeldnere enn en gang pr uke.</em>

En majoritet av medarbeiderne føler seg likevel trygge på at ledelsen håndterer situasjonen på en god måte. Men det er også en ikke ubetydelig minoritet på nesten 14 av 100 som ikke på noen måte føler seg trygg på at lederne gjør de rette grepene.

En enda større andel ser at deres arbeidsgiver ikke nødvendigvis vil hjelpe dem personlig til å komme helskinnet gjennom krisen.

Ledelsen

35.1%

<em>Litt trygg eller svært lite trygg på at ledelsen tar de rette beslutninger</em>

Personlig

45%

<em>Litt trygg eller svært lite trygg på at arbeidsgiveren vil støtte medarbeideren gjennom denne perioden.</em>

Innovasjonskraften i norsk arbeidsliv er kanskje den største taperen i koronakrisen. 54% svarer at det er vanskeligere å ta initiativ til utviklingsaktiviteter, og antyder med det at egen og arbeidsgivers innovasjonsevne er skadelidende.

Vanskeligere

53.7%

<em>Det er vanskeligere å ta initiativ til utviklingsaktiviteter i dagens situasjon.</em>

Lettere

17.2%

<em><em>Det er lettere å ta initiativ til utviklingsaktiviteter i dagens situasjon.</em></em>

Hvor hyppig syns du ledelsen i selskapet skal kommunisere hvordan utfordringer og problemer som følge av koronaviruset håndteres?

Hvor hyppig vil du anslå at ledelsen faktisk kommuniserer om slike utfordringer?

Hvor trygg er du på at ledelsen tar de rette beslutningene for at virksomheten skal komme helskinnet gjennom krisen?

Hvor trygg er du på at din arbeidsgiver vil støtte og hjelpe deg gjennom denne perioden?

Hvordan påvirkes din og din arbeidsgivers innovasjonsevne? Er det lettere eller vanskeligere i dagens situasjon å ta initiativ til utviklingsaktiviteter?

Vil du kommentere ledelsens håndtering av krisen ytterligere?

«God kriseledelse»

Et nytt sitat kommer hvert 5. sekund. Se eventuelt alle kommentarene under.

Se alle kommentarene om ledelsens håndtering

«… jeg mener at arbeidsgiverne har et stort ansvar for en helt annen tilrettelegging av arbeidshverdagen enn de har gjort til nå. Det trengs nye rutiner for henting/levering av kontorrekvisita, tilrettelegging av hjemmearbeidsplasser, aktivitet i hverdagen og sosial omgang. Har ikke noen gode svar på hvordan, men ønsker at dette settes på agendaen!»

«Meget bra»

«Frekvens på informasjon avhenger av kor tid endringa skjedde. Ved rask endring på arbeidssituasjon og ev smitte treng ein ofte info. Ved meir stabil situasjon litt sjeldnare og kanskje meir fokus på motivasjon og omsorg.»

«Godt håndtert, med samlende fokus og informasjon.»

«Krisen er håndtert svært bra.»

«Største utfordring er knyttet til usikkerhet i markedet og utfordringer med å bygge teamkultur i virksomheten når vi ikke kan samles fysisk. Det er gjort mye bra!»

«… jeg er godt fornøyd … vi får god informasjon, og systemer og ordninger er på plass, – støtte til digital kompetanseutvikling og bruk. Ledelsen kan ikke noe for at oppdragsmengden ute hos kundene blir redusert. … Vi har selvstendige jobber og må selv klare å tenke fremover og aktivisere oss. Det er mye man skyver på i det daglige som nå kan få oppmerksomhet. Vi blir fulgt opp regelmessig av ledelsen, men ikke kontrollert. Vi gjør det beste ut av situasjonen og holder møter på Teams, det går forbausende bra!»

«Generelt kommuniseres det for lite og det er for stor tiltro til at de ansatte får med seg alt uten at ledere faktisk informerer. Det står jo på intranettet! Hvilket av dem?»

«Smittevernmessig helt fint. Men lite fokus på hvordan dette vil påvirke bransjen på lengre sikt.»

«Jeg er imponert over mot og beslutningsevne, hvordan dilemma drøftes. Skulle ønske vi kunne klare å gjøre refleksjonene og drøftingene omkring de krevende sakene bedre kjent…»

«Krise gjør at man lett bare håndterer de ‘nære’ krisene. Det er vanskeligere å sette ‘langbriller’ på, noe som kan være uheldig når krisen nå vedvarer.»

«Stort sett bra.»

«Fantastisk!»

«God kriseledelse»

«Øverste leder synes det hele er overdrevet. Vil helst ha alle inn på kontoret»

«Veldig på i starten, så øredøvende stillhet, så små drypp.»

«Godt nok»

«Det mangler en overordnet plan og ting blir til underveis.»

«De har gjort en OK jobb, men virker litt handlingslammet til tider. Ingen vil være først – så da sitter de ‘på gjerdet’ og ser hvem som hopper uti som nummer 1, deretter vurderer de om de skal være med videre.»

«Syns de skulle bruke mer tid på hver enkelt ansatts ve og vel. Ikke bare interne fellesmøter.»

«Seriøs og profesjonell.»

«Ønsker det var mer fokus på innovasjon og digitalisering.»

«Litt for raske permitteringer til å begynne med, men alt har fungert greit siden juni.»

«Bra håndtert.»

ToppenPersonlig opplevelseLedelsens håndteringLykkeKommentarer

Er du lykkelig?

Det sies at vår lykkefølelse har en baselinje som alltid stabiliserer seg en tid etter at noe dramatisk har skjedd, enten det er positivt eller negativt. Enten du vinner 100 millioner i Lotto eller blir lam i en ulykke vil lykke- eller katastrofefølelsen etter en viss tid gravitere tilbake mot ditt personlige lykkenivå.

Bonusspørsmålet, som nok overrasket mange, ga mange interessante perspektiver, ikke minst i kommentarene de etterlot seg, og antyder også at ovennevnte forskningsfunn er korrekte. Mer enn 63 prosent av respondentene logger sitt lykkenivå inn blant de 4 øverste, mellom 7 og 10.

12 prosent finner i tillegg at dette overrasker dem. Vi har ikke dykket nok ned i tallene for å finne ut om det er de mest lykkelige eller mest ulykkelige som er overrasket over sin egen lykke, eller mangel på lykke. Men kommentarene de har delt peker mot noen svar.

På en skala fra 1-10, hvor 10 er best, hvor lykkelig er du akkurat nå?

Overrasker det deg?

Si mer om det …

«Hjemmebane 10 Jobb 9. Totalt bra.»

Et nytt sitat kommer hvert 5. sekund. Se eventuelt alle kommentarene under.

Se alle kommentarene om lykke

«Jeg er overrasket over at det går såpass fint i denne situasjonen. Det hadde jeg aldri trodd.»

«Som selvstendig næringsdrivende kan jeg styre arbeidsmengde og arbeidstid som jeg selv ønsker. Det gjør at jeg får en fin balanse mellom jobb, familie og fritidssysler.»

«Situasjonen vi er i er krevende.»

«Vanlig med litt lavere ‘lykkenivå’ i mørketiden.»

«Jeg er frisk og de rundt meg er friske. Arbeidsplassen gir jevnlig info og oppdatering i anledning situasjonen. De ansatte har lav terskel for å ta kontakt med meg om det er noe de lurer på. Jeg er ikke særlig bekymret for min personlige økonomi, da man er i en alder med bufferkonto og lite lån. Uroen går på helse til familiemedlemmer som er i risikogruppen, samt avkom som er i etableringsfasen.»

«I forhold til mange andre har eg det eg treng. Familien er her, det er lett å komme seg ut i hagen og friluft, har sikker jobb. Saknar kor og volleyball trening, men klarer meg utan, enno…»

«Er en meget sosial person og savner det å kunne være sammen med venner, familie og kollegaer.»

«…graden av isolasjon fra andre mennesker som vi har opplevd over lengre tid nå påvirker naturlig nok humøret.»

«Har et godt familieliv og sosialt nettverk, bor godt.»

«Familierelasjoner er viktigere enn jobb.»

«Ønsker å møte mennesker. Slitsomt å sitte 8 timer i teamsmøter hver dag.»

«Psykiske helseplager i forbindelse med korona kan bli minst like vanskelig å håndtere som selve pandemien har vært for helsevesenet.»

«Hjemmebane 10 Jobb 9. Totalt bra.»

«Jobber som leder for 2 lokasjoner, Trondheim og Oslo, og har kommet like tett på de som jobber i Oslo som de i Trondheim. Møtene starter og slutter presist, høyere effektivitet, samtidig som de får frihet til ut å gå turer, ha teamsmøter ute mens de går, trim på hjemmekontor som man har fått tilgang til gjennom bedriften. Vi møtes små grupper på kontoret for opplæring. Ellers har opplæring av nye medarbeidere også fungert meget bra på Teams. Fordelen at vi hadde struktur og orden fra før, dvs. prosesser, roller og ansvar var på plass.»

«Om det overrasker meg at jeg ikke er mer eller mindre lykkelig? Nei det gjør det ikke.»

«Man blir litt nedtrykt av å bare være hjemme.»

«Skulle tro at korona skulle påvirket mer, men man får mer tid til sine kjære.»

«Min lykke kommer innenfra, hvorfor skulle jeg ikke være lykkelig?»

«Jobb er kanskje ikke så viktig som jeg trodde og jeg får mer tid med familien.»

«Livet er mer enn jobben.»

«Blir for lite input fra andre mennesker. Trenger å være ute og sosialisere for å øke velvære.»

«Perfekt liv akkurat nå. Familie + jobb = bra.»

«Vet at dette er en krise eller en krig man må igjennom. Det kommer en ny tid. Forhåpentligvis setter vi for en stakket stund mer pris på det som ble tatt fra oss i denne perioden da. Et håp.»

«… ny stilling på jobb og selv om det virker spennende føler jeg at jeg famler litt alene på hjemmekontoret.»

«Litt for travel til å tenke nok over det :)»

«En enkel sjel.»

«Jeg er sterkt ekstrovert, og svært mye av det som gir meg livskvalitet både på jobb og i privatliv, er ting som man ikke får særlig mye av nå. Dette er nok en krise som de introverte kanskje tåler noe bedre enn oss som henter mye energi og engasjement ute i ‘verden’.»

«Det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det.»

«… så lenge man er frisk, har jobb, barn, hus…kan man klage?»

«Sparer 2 timer i kjøring hver dag – så mer tid til meg selv 👍😊»

«Ønsker ikke å svare.»

ToppenPersonlig opplevelseLedelsens håndteringLykkeKommentarer

Les også

Våre ukebrev

Her kan du melde deg på et eller flere av våre ukebrev. Du kan melde deg av eller endre hva du mottar via lenker i epostene.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Litt klokere

Ukentlige nettmøter hvor vi gjør hverandre litt klokere. Du må være logget inn som medlem for å melde deg på.

PrivacyTech

Som medlem i PrivacyTech-nettverket blir du en del av en gruppe likesinnede profesjonelle som er opptatt av GDPR, personvern, compliance og tech. Med Eva Jarbekk – en av Norges fremste eksperter på området – som fasilitator.

Partners in tilt

Vårt nettverk av «kloke hoder» (team tilt) med en bærekraftsagenda.

Del dine tanker om denne artikkelen

0 Comments

På forsiden nå

Erna Solberg på talerstolen, krisestrategi

Politisk ansvar: Refleksjoner over Høyres krisestrategi

|
Høyres krisestrategi har vært å plassere all skyld på Sindre Finnes. Dette reflekterer en dyp kynisme og kan ved første øyekast virke som en strategisk nødvendighet.
sosiale medier som debattarena

Slik kan vi styrke sosiale medier som debattarena

|
Den digitale tidsalderens overfladiskhet: Fra akademisk dybde til sosiale mediers overfladiskhet
Tre bærekraftige råd til unge ledere

Tre bærekraftige råd til unge ledere

|
2x5 megatrender og 3 råd til unge ledere som vil frem i fremtidens arbeidsliv. Og harde fakta krever myke tilpasninger.
kundeopplevelse

4 steg for å reparere en dårlig kundeopplevelse

|
Hvordan et fjell av pepper kan snu en kundeopplevelse.
frykten for det ukjente

Mangfold og frykten for det ukjente

|
Refleksjoner over interkulturell forståelse i et mangfoldig samfunn: Lærdom fra profesjonsdagen ved VID.
Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

Hva trenger næringslivet av politikerne for å bli en bedre utgave av seg selv?

|
Fra et bærekraftvennlig næringslivs ståsted: Hvem bør vi gi stemmeseddelen til?
utradisjonelle valg: Jeg har valgt en annen, mindre farbar sti

Utradisjonelle valg: Fra toppleder til teologi-studier

|
I et samfunn der konformitet ofte er normen, har jeg valgt en annen sti. Min karrierevei og utdanningsvalg har vært preget av både uortodokse beslutninger og en konstant tørst etter kunnskap.
coaching kan gi deg verktøyene for å se trinnene du må ta, men kan ikke tvinge deg til å gå dem.

Det er ikke deg som coach det handler om!

|
Coachen tilbyr ei verktøykasse på reisen for den det gjelder, men velger den reisende å la verktøyene ligge ubrukt, er det helt ok.
- Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

– Det er tragisk å tro at uten oljen hadde Norge vært et fattig land

|
– Vi har bygget opp et narrativ i Norge om at all rikdommen vår skyldes olje. At hadde vi ikke hatt oljen, ville vi vært lutfattige. Det er så tragisk at denne fortellingen har fått lov å sette seg.

Pin It on Pinterest

Share This

Del dette

Delt glede er dobbelt glede. Del dette med ditt nettverk.