🔖 Samfunn

Glem den gamle normalen. Nå er det på tide å hente ut gevinstene av pandemien

Hvordan Norges unike konkurransefortrinn åpner for minst tre mulige positive utviklingsretninger
Hvordan kan koronapandemien bli en døråpner til en fremtid hvor unike norske kvaliteter gir oss internasjonale fortrinn?

av | 4. desember 2020 @ 07:45

Foto: Dipra Shrestha, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Savnet av kolleger og arbeidsfellesskap henger tungt over norske arbeidstakere idet vi går mot jul i pandemiens år. Men la oss legge savnet til side for noen minutter og se på mulighetene. 

Hvordan kan vi forme morgendagen med et ressurs- og mulighetsperspektiv slik at løsningene bidrar til et bedre arbeidsliv på lang sikt? Hvordan kan koronapandemien bli en døråpner til en fremtid hvor unike norske kvaliteter gir oss internasjonale fortrinn?

I artikkelen «Hvilken ny normal?» avslutter Hans Jacob Christensen med en oppfordring om å fokusere framover og gripe mulighetene til mer innovative løsninger framfor å lete etter «den nye normalen». Det er en oppfordring jeg bifaller, og jeg kan i tillegg dele noen svar om hvordan koronatidens erfaringer i en norsk kulturell kontekst kan brukes til en mer målrettet utvikling, der vi utnytter våre internasjonale konkurransefortrinn.

Med bølge nr 2 er det mange som igjen er blitt bedt om å holde seg hjemme. Arbeidet utføres på hjemmekontor. Jeg er en av de som befinner meg der. Jeg er en av de som nå ikke kan glede meg over hvordan samværet med andre gir energi og meningsfullhet. Og tanken på ukene foran oss gjør meg deprimert. 

Jeg opplevde i vår at vi gikk fra en total lockdown til en nasjonal innsats for å gjenvinne kontroll. Sammen greide vi det. Det var som å være deltaker i en internasjonal konkurranse mot en livstruende fare, og sammen med andre nordmann vant vi den konkurransen. Både ledere og medarbeidere var i samme båt. Det var en ekstern trussel. 

Veggene som forsvant

I den første nedstengingen kjente vi på savnet av det som var. Vi fokuserte på smerten over det vi hadde mistet. De av oss som er mer sosiale, mistet det sosiale arbeidsfellesskapet. 

Det sies at organisasjonskulturen ligger i veggene. Plutselig var ikke veggene der lenger. Vi mistet rammene som gjorde oss trygge på å forstå hva som egentlig skjer, til å ta en prat i gangen om de små ting, til å se og bli sett. 

De nye veggene var i den private sfære, med kjøreregler bestemt av familiens tradisjoner. Kolleger levde i ulike verdener. Vår forståelse av den andres kontekst ble begrenset av en 13-tommers skjerm og forhåndsdefinerte Zoom-bilder i bakgrunnen. 

«Rykk tilbake til start»

Nå er vi inne i den andre lockdown, og det føles som vi har trukket kortet «Rykk tilbake til start». Det er tungt — savnet av kolleger, en arbeidsplass og anledning til å utøve et yrke til glede for andre. 

I koronaundersøkelsen fra tilt.work I svarer 6 av 10 at de savner arbeidsfellesskapet. Selv de mer introverte sier de savner folk. Vi trekker pusten, prøver å ikke lytte på de depressive tankene og henter opp pågangsmot og leter etter muligheter. 

Noe er annerledes i denne andre omgangen. Det som var de første idéene, har fått anledning til å modnes gjennom nye erfaringer og erfaringsdeling med andre. Vi skjønner nå at vi ikke bare kan vente på at ting blir som før. Og det er viktig å ikke la savnet styre våre ønsker om morgendagen. 

Og: Mange trives ganske bra i den nye tilværelsen. I koronaundersøkelsen vår svarer 4 av 5 at de godt kunne tenke seg hjemmekontor noen dager i uken. Nesten 13 prosent av respondentene sier at de synes dette funker så greit, at de kan tenke seg å videreføre fulltids hjemmekontor på permanent basis.

Alt dette peker ikke mot å gjenopprette «den gamle normalen», men å løfte blikket og se hvilke muligheter som har oppstått som en følge av pandemien. 

Våre unike konkurransefortrinn

Jeg har gjennom 25 år som organisasjonskonsulent hatt gleden av å ha nærhet til forskning i arbeidsrelevante krysskulturelle forskjeller. Jeg har ofte jaktet på perspektiv på hva som kan være kvaliteter i norsk arbeids- og samfunnsmodell, og som samtidig kan komme til å bli et internasjonalt konkurransefortrinn. 

I dagens situasjon kan det være relevant å spørre hvordan våre felles erfaringer med hjemmekontor kan gjøres til et konkurransefortrinn innenfor det som preger det  norske arbeidsliv? 

På samfunnsnivå har vi  

 • Stor tillit til offentlige myndigheter og politiske representanter
 • Høy grad av økonomisk trygghet med basis i statlige ordninger
 • Stor grad av private boliger som er viktig for mange. «My home is my castle» er ikke bare en engelsk frase, men også en norsk kontekst for de som blir sendt på hjemmekontor.

I arbeidslivet preges vi av 

 • Høy grad av tillit
 • Mye ansvarlig medarbeiderskapsholdninger
 • Stor åpenhet om personlige og private forhold overfor kolleger
 • Mer sosialt orientert enn resultatorientert
 • Stor takhøyde, medarbeidere tør å si fra
 • Stor lojalitet til kolleger og medarbeidere, mindre til ledere og eksperter

Samtidig har vi medarbeidere som er 

 • Positive til ny teknologi
 • Høy grad av engelskspråklig kompetanse

Dette gir muligheter. Gitt disse kvalitetene ser jeg iallfall tre utviklingsretninger som ikke bare handler om å reparere det tapte, men i større grad spille på våre kollektive ressurser. 

Tre retninger for utvikling

1. Integrer medarbeideres erfaringer fra eksterne nettverk

I koronatiden har mange ansatte arbeidet hjemmefra. Mange er permitterte. Det har vokst opp en rekke nye, virtuelle plattformer og møter som gjør at idéer og kunnskap flyter på tvers av land i nye, profesjonelle fora. Men, mye av denne praksisen vokser ut ifra den enkelte medarbeiders egne interesser og initiativ fra et hjemmekontor. Det blir en privatisert erfaring. Nå er det viktig å hente denne erfaringen inn i organisasjoners innovasjonsprosesser. 

 • Globale nettverk med faglig fokus er kanskje en av de lettest tilgjengelige reservoarer for nye og spennende ideer.  
 • Sannsynligvis er det mange gode idéer og potensielle samarbeidsmuligheter som har dukket opp, som følge av disse møtene. 
 • Videre ligger det et stort potensial i det å identifisere hvilke av disse nye, virtuelle aktivitetene som bør institusjonaliseres som en fast struktur for å fremme innovasjon og utvikling. 

2. Fokuser på kollegial samhandling

Det norske arbeidslivet preges av liten respekt for ledere og beslutninger, men desto større hensyntagen til kolleger, medarbeidere og egne erfaringer. Normene i teamet og hensyn til de nærmeste man har rundt seg er viktige i den enkeltes hverdag. Den kollegiale sosiale støtten har et potensial som har fått lite fokus i tilrettelegging av dagens hjemmekontor. I forlengelsen av vårt kulturelle fortrinn tenker jeg at det ligger store muligheter:

 • Øke ansvarliggjøring hos medarbeidere for kollegial bistand og kulturbygging
 • Lage nye virtuelle arenaer der medarbeidere kan foreslå tiltak og forbedringer
 • Formulere normer for samarbeid for å skape trygghet i den nye situasjonen, forankre og konkretisere normer for digitalt samarbeid
 • Sørge for involverende og raske læringssløyfer med hensyn til normer og praksis. Det bygger fellesskap på tvers av alle type ulikheter.

3. Bygg felles erfaringer i søken etter beste praksis i en hybrid modell. 

I det norske arbeidslivet er erfaringslæring sentralt både med tanke på organisasjonsutvikling og innovasjon. Et fokus på ny teknologi og ny virtuell praksis må kombineres med en forståelse av virtualitetens begrensninger. 

 • Forskning har i lang tid vært tydelig på svakheter ved virtuelle team. Det handler først og fremst om utfordringer med hensyn til de mer menneskelige sidene av arbeidslivet. Opplevelse av fellesskap, håndtering av mer komplekse problemstillinger, innovasjon, taus kunnskap og trygghet i kommunikasjon er det som nevnes ofte. 
 • Det er mulig at mange organisasjoner kan arbeide helt og holdent virtuelt. Men, det er også sannsynlig at de som greier å nyttiggjøre seg sosialt fysisk fellesskap til å adressere områdene nevnt ovenfor, vil vinne hvis innovasjon er et suksesskriterium. For mange virksomheter vil det å tydeliggjøre styrker og svakheter ved både den virtuelle og fysiske arbeidsplass – og optimalisere samspillet mellom de to ulike modus, være viktig. 
 • Viktig er det også å være klar over at vi mennesker er systematisk forskjellig med tanke på hva vi liker og er gode til. Dette kan tas hensyn til i arbeidsfordeling og med en kultur der man spiller hverandre gode med klar forståelse av hverandres ulikheter. Morgendagens oppgave er å bygge en organisasjonskultur der vi i fellesskap spiller hverandre gode med rette oppgaver til rett person i en omforent samarbeidsform. 

Hva med lederen?

Når jeg ser tilbake på de tre retningene, er det liten oppmerksomhet på lederens atferd. I dagens usikre situasjon mener jeg at den direkte samtalen med medarbeider, er essensielt for å gi best mulig svar på den usikkerheten som er skapt. Men, i utviklingen av løsningen er det min tro at det i betydelig større grad handler om tilrettelegging for læring og samhandling blant medarbeidere.

Bjørn Z. Ekelund

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: