Begrepsforvirring?

Er mangfold et mål eller et middel?

av | 24. august 2020 @ 19:00

Lorenzo di Medici (Girolamo Macchietti / Public domain)
Medici-familien skapte et mangfold ved å samle unge og eldre fra ulike yrkesgrupper. Dagens styrer må derimot definere sin egen strategi for å skape et perspektiv- og meningsmangfold. Dette med basis i hvilke mål de har for virksomheten og hvilke utfordringer de står foran. Mangfold kan nemlig være så mangt.

I sommer leste jeg «Makt og Verdighet – Perspektiver på ledelse» av S. Bjartveit og K. Eikeset. Boken omhandler renessansen i Firenze på 1400- og 1500-tallet. Byen blomstret både økonomisk og kunstnerisk i denne perioden, mye takket være storheter som Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi, Dante og Machiavelli.

Den styrtrike bankierfamilien Medici var på mange måter «arkitekten» bak denne suksessen, gjennom sin utømmelige appetitt på kunst og byggverk.

Firenzes mangfold av malere, skulptører, vitenskapsmenn, forfattere, filosofer, politikere og bankmenn fremmet både konkurranse og enestående prestasjoner og kunstverk, noe som vi fremdeles beundrer et halvt årtusen senere. Dette mangfoldet skapte også et meningsmangfold som kom til uttrykk i åpne meningsutvekslinger. Her debatterte man blant annet gresk filosofi, spesielt Platons verk, og stilte spørsmål ved det meste. 

Meningsmangfold

«… mangfold vurderes mer som et mål enn som et middel, og da gjerne motivert av politisk korrekthet»

I styresammenheng har temaet «mangfold» fått mye fokus de siste årene. Når vi forklarer mangfold, er det gjerne primært med referanse til ulikhet i kjønn, alder, etnisitet og seksuell legning. Jeg får ofte inntrykk av at mangfold vurderes mer som et mål enn som et middel, og da gjerne motivert av politisk korrekthet.

Å betrakte mangfold som et mål i styresammenheng, er etter min mening en begrepsforvirring. Det sentrale målet bør være å ta bedre beslutninger. Naturligvis er det flere midler og metoder som kan benyttes for å oppnå dette. Og jeg er helt enig i at mangfold er blant de viktigste. Da vil jeg samtidig presisere at jeg med mangfold mener meningsmangfold. Det er nemlig gjennom meningsutveksling, åpne debatter og det å bringe inn ulike perspektiver, at vi legger grunnlaget for bedre beslutninger. 

Spørsmålet som vi må stille oss, er derfor: Hvordan skaper vi dette grunnlaget for bedre beslutninger, dette meningsmangfoldet? 

Valgkomiteen

Forutsatt at vi har en felles forståelse av at meningsmangfold gir bedre beslutninger, er det viktig at både valgkomiteen og generalforsamlingen har innsikt i hvordan man oppnår dette. Rent formelt er det eierne (aksjonærene) i et aksjeselskap som velger sitt styre på den årlige generalforsamlingen. I de selskapene som har valgkomité, er det denne som innstiller til valg av styre.

I Valgkomitéboken utgitt av PwC i 2018, står det:

Styrets sammensetning er avgjørende for hvor godt et styre fungerer og utfører sine oppgaver. Å komponere et velfungerende styre krever en grundig prosess, det handler om sette sammen et team med riktig erfaring, kunnskap, kapasitet, personlig egenskaper, evne til samhandling og å kunne tenke nytt.

Mange selskaper har etterhvert etablert valgkomiteer med ansvar for prosessen med å nominere medlemmer til styret. Hovedoppgaven er å forstå styrets behov og bidra til et godt sammensatt styre som kan ivareta selskapets og aksjonærenes interesse. Forslaget fra valgkomiteen legges frem for selskapets generalforsamling.

Om man vil oppnå et større meningsmangfold i styret, bør man begynne med å se på sammensetningen av de organene som påvirker og beslutter hvem som skal sitte i styret. Sammensetningen av generalforsamlingen er det lite å gjøre med. Dette er alle eierne i selskapet. Generalforsamlingen har dog mandat til å velge valgkomité. Sammensetningen av denne kan ha stor betydning for forslaget som fremlegges på generalforsamlingen.

“Real life” erfaring

Valgkomiteen vil ofte se etter styrekandidater i sine egne nettverk og gjerne basert på sine egne preferanser. Komiteen vil som oftest også ha samtaler med både daglig leder, styreleder og hovedaksjonærer for å danne seg et bilde av styrets kompetansebehov og gjerne også behov for mangfold.

Det er likevel høyst trolig at en valgkomité, der medlemmene i seg selv representerer et meningsmangfold, i større grad vil vurdere et bredere utvalg av styrekandidater. Generalforsamlingen bør derfor være bevisst på valgkomiteens sammensetning. Dette vil øke sannsynligheten for et meningsmangfold både i komiteen og i neste omgang i det endelige styret.

Jeg har for det meste gode erfaringer med valgkomiteer, der slike eksisterer. Det er likevel en risiko for at både de selv og dem som de intervjuer, har egne agendaer og motiver med hensyn til hvem man vil ha inn i styrene. En sterk og en godt sammensatt valgkomité er det beste utgangspunktet for å få et styre med meningsmangfold.

Utfordringen er at det ofte er svært varierende praksis og lite rutiner med hensyn til hvordan valgkomiteens medlemmer skal velges. Aksjeloven sier ingenting om dette, så her blir det som oftest lokale tilpasninger.

Det er heller ikke uvanlig at spesielt mindre og mellomstore selskaper ikke har noen valgkomité, men at styreleder og daglig leder i samråd finner kandidater som deretter innstilles til generalforsamlingen. I de fleste tilfeller kan dette fungere fint, men det er likevel greit å være klar over fallgruvene og begrensningene.

Kvotering

«Et styre bestående av menn og kvinner som tenker likt, ivaretar sjelden verken mangfoldperspektivet eller eiernes interesser»

Kvotering kan være et effektivt virkemiddel for å oppnå meningsmangfold, som igjen er et virkemiddel for å oppnå bedre beslutninger. Dette må imidlertid bygges på relevant forskning og ikke på politisk korrekthet.

Sagt med andre ord. Dersom forskning og studier viser at for eksempel ulike kjønn gir større sannsynlighet for ulike meninger og perspektiver, kan kjønnskvotering bidra til å implementere denne innsikten raskere. Samtidig blir kjønn da en prioritert dimensjon av mangfold.

Man må i tillegg sørge for at andre dimensjoner av mangfold også blir ivaretatt. Et styre bestående av menn og kvinner som tenker likt, ivaretar sjelden verken mangfoldperspektivet eller eiernes interesser.

Ulik og likesinnet

I etterkant av et styremøte nylig hadde vi en hyggelig middag på en uterestaurant i Oslo. En av sønnene mine bor like i nærheten, og utpå kvelden kom han innom og ble sittende sammen med oss et par timer. Neste morgen sendte han meg følgende melding:

Knallbra gjeng! Dere er akkurat så ulike at dere er likesinnede. Antar at én av årsakene til at dere har lykkes så godt over tid, er at dere tilsynelatende deler de samme grunnverdiene, men ikke nødvendigvis har samme synspunkt i alle saker. Dette bør gi en sunn og utviklende meningsutveksling.

Dersom man står på et felles verdigrunnlag, vil et meningsmangfold kunne være berikende og ikke ødeleggende. Stortinget kan ha krevende debatter, men i bunnen ligger Grunnloven, troen på demokratiet og på menneskerettighetene.

I selskap vil et styre måtte forholde seg til selskapets visjon, verdier og filosofi, med mindre man aktivt tar til orde for å revidere disse. I tillegg bør man ha et likt menneskesyn og gjerne medarbeidersyn. Altså hvordan man ser på sine ansatte.

Tilbake til Firenze

En av de fremste politikerne under renessansen i Firenze var Machiavelli. Han blir gjerne forbundet med uttrykket «hensikten helliger midlet», selv om dette ikke stod i klartekst i hans mest kjente verk, Fyrsten. Den vanligste tolkningen av uttrykket er at så lenge hensikten er god (moralsk, etisk), kan man benytte hvilket som helst virkemiddel.

De fleste av oss vil nok finne dette ganske så kynisk og vil derfor også velge gode virkemidler, deriblant meningsmangfold, for å oppnå disse gode hensiktene eller målene.

Det er vanskelig å generalisere med hensyn til mangfold. Medici-familien skapte et meningsmangfold ved å samle unge og eldre fra ulike yrkesgrupper. Dagens styrer må derimot finne sitt eget meningsmangfold. Dette med basis i hvilke mål de har for virksomheten og hvilke utfordringer de står foran. Noen trenger en annen kjønnsfordeling, andre en større aldersfordeling. Noen trenger flere etnisiteter, mens andre trenger styremedlemmer med variert forretningsbakgrunn.

Alle styrer må baseres på en bredt sammensatt kompetanse, men dette alene er på langt nær noen garanti for et rikt meningsog perspektivmangfold.

Tom Georg Olsen

0 kommentarer

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

682 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
55 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
32 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
4 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Tirsdag er A-HA!-dag

Tirsdag er A-HA!-dag

Hver tirsdag siden 2010 har tusenvis av abonnenter fått ukebrevet Tirsdag morgen i sin innboks. Noen blir inspirert, noen blir provosert, mange får en eller flere a-ha!-opplevelser. Meld deg på her. Det er gratis. 

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: