Hvordan ta vare på verdiene når digitaliseringen raserer grunnmuren?

av | 24. september 2019 @ 04:00

Digitaliseringens lederutfordring er ikke teknologi, det er organisasjon. Gjesteblogger Thomas Nygaard har sin egen metode for å ta vare på verdiene når virksomheten restruktureres.

Et av digitaliseringens dilemmaer er: Det vi lager har verdi og er etterspurt. Men måten vi leverer og lager det på er ikke lenger bærekraftig. 

Som leder av flere bedrifter innen forlagsbransjen i nærmere 20 år, har min fremste oppgave ikke vært å være forlegger, men å bedrive aktiv endringsledelse i en tid preget av digital transformasjon. 

Digitaliseringen utfordrer etablerte strukturer og organisasjonsmodeller, og lederen må ha et kritisk blikk på etablerte rutiner og praksiser, så vel som organiseringen av virksomheten. 

Ved slike digitale transformasjoner er ingenting hellig. Jeg har ved to anledninger anbefalt styre og eiere å iverksette omorganiseringer og restruktureringer som også innebar at min egen stilling ville opphøre. 

Om det er påkrevet, gjør jeg det gjerne igjen.

Jeg har ved to anledninger anbefalt omorganiseringer og restruktureringer som innebar at min egen stilling ville opphøre … om nødvendig gjør jeg det gjerne igjen.

IT eller transformasjon?

«som ledere har vi lært at utfordringen ikke ligger i teknologien, men i transformasjonen»

I Tirsdag morgen 20. august spurte Paal Leveraas om det er «IT eller HR som skal sitte i førersetet i digitaliseringen». Temaet var digital transformasjon, og han påpekte at det handler mer om transformasjon enn digitalisering. 

Paals ukebrev fikk meg til å reflektere nærmere rundt begrepet, så vel som rundt de utfordringer som bedrifter, organisasjoner og bransjer er nødt til å håndtere i en stadig mer omskiftelig verden.

Det er allment kjent at forlagsbransjen, i likhet med musikk- og mediebransjen, er blant de som i størst grad har fått sine grunnleggende forretnings- og organisasjonsmodeller utfordret og som enten har, eller står midt oppe i, omfattende «digital transformasjon».

Men mens omgivelsene kanskje først og fremst opplever den teknologiske IT-siden av denne transformasjonen – overgangen fra fysiske varer som bøker og plater til digitale tjenester som strømming, e-bøker, kunnskapsdatabaser – har vi som ledere av disse bedriftene lært nettopp at utfordringen ikke ligger i teknologien, men i transformasjonen.

Produktet har verdi, modellen svikter

Forlagsbransjen, musikkbransjen og mediebransjen, og antagelig en rekke andre bransjer er i den situasjon at vi tilbyr produkter og tjenester som fremdeles er sterkt etterspurt i markedene. Det skjer en digital dreining fra vareproduksjon til tjenesteproduksjon, men innholdselementet består og forblir etterspurt. 

Vi er i den heldige situasjon at det vi arbeider med forblir stabilt relevant, og samfunnsmessig viktig, i en omskiftelig verden.

«Produktene har verdi, men forretningsmodellene går ut på dato, en etter en»

Men forretningsmodellene, kompetansen og arbeidsmetodene ─ alt det som skal til for å bringe innholdet ut til markedet ─ må stadig organiseres og reorganiseres i takt med hvordan markedene og konkurrentene fornyer eller endrer seg.

Oppsummert: Produktene har verdi, men forretningsmodellene går ut på dato, en etter en.

Sidrompet

Sett fra utsiden virker nok forlagsbransjen ganske sidrompet, og kanskje til og med teknologifiendtlig. Det er en slags «skynde seg langsomt»-mentalitet, ─ en uvilje mot å ta til seg nye forretnings- og organisasjonsmodeller som utnytter det digitale potensialet.

Sett fra innsiden kan jeg dele med deg at vi slett ikke har ligget på latsiden. Men digital transformasjon er komplisert. Du skal fortsette med det du gjorde i går samtidig som du skal tilrettelegge for en helt annen måte å gjøre det på i morgen, —  en måte som kanskje fordrer at folkene og systemene som holder hjulene i gang vil bli erstattet. 

Derfor må transformasjon nødvendigvis skje planmessig og med stor omtanke.

Det er et møysommelig og langsiktig arbeid, og som leder er spørsmålene og dilemmaene du stilles overfor dyptgripende: Hvordan skal du  drive ansvarlig endringsledelse? Hvordan skal du sikre at bedriften fortsatt leverer det markedet etterspør samtidig som den beveger seg fra å være vareprodusent til tjenesteleverandør?

Trylleformel

Det finnes neppe noen egen trylleformel for dette. 

Personlig har jeg alltid tatt utgangspunkt i at virksomheten er og fortsatt har potensial i seg til å skape verdier.

Denne verdiskapningen fordrer tre grunnleggende innsatsfaktorer: kompetanse, arbeidsmetode og struktur.

Arbeidsmetode kan vi definere som den målrettede aktiviteten som frembringer salgbare, inntektsgivende produkter eller tjenester. 

Kompetanse er de personlige eller strukturelle egenskapene som muliggjør arbeidsmetodene.

Organisering er strukturelle vilkår og rammer som bygger opp under, gir stabilitet og sikrer, rammebetingelsene for utøvelsen av kompetanse og arbeidsmetoden.

Alle tre innsatsfaktorene spiller på lag med hverandre og sikrer verdiskapingen. Svikter den ene, svekkes de to øvrige og virksomhetens verdiskaping står i fare.

Alle tre samtidig

Når man snakker om digitaliseringen snakker man gjerne om at etablerte strukturer og forretningsmodeller utfordres. Men digitaliseringen stiller i like stor grad krav til endringer i kompetanse og arbeidsmetode. 

Det er ikke uten videre gitt at en vellykket løsning ligger i å kun erstatte kompetansen, kun å endre arbeidsmetodene, eller kun å reorganisere virksomheten.

Det ene påvirker det andre, som tannhjul som griper inn i hverandre. Skal du lykkes med digital transformasjon må du derfor justere alle de tre innsatsfaktorene samtidig. 

Ut med badevannet

Likevel er det min erfaring at det oftest er i selve organiseringen av virksomheten at det svikter. 

De fleste virksomheter jeg har ledet har medarbeidere som kan sitt fag inn og ut, som kjenner produktene og tjenestene, som er stolte av det de holder på med og som gjennom nær kontakt med kunder og brukere vet veldig godt hva som fungerer og hva som bør forbedres. 

«Det er ikke kompetansen det er noe feil med, ei heller arbeidsmetodene. Det er måten det hele er organisert på»

De har også svært god peiling på hvordan man kan forbedre egen arbeidsmetode for å sikre best mulig resultat.

Det er altså ikke nødvendigvis kompetansen det er noe feil med, ei heller arbeidsmetodene. Det er måten det hele er organisert på.  

En omorganisering bør ikke nødvendigvis innebære en bemanningsendring. Det bør man være varsom med. I iveren etter å finne nye, mer effektive arbeidsmetoder og organisering kan man komme i skade for å kaste organisasjonens iboende kompetanse ut med badevannet. Det kan bli kostbart.

Helt all right

Ved å anlegge et perspektiv på egen organisasjon som ser samtlige tre aspekter ved virksomheten samtidig, og som klarer å kartlegge forholdet mellom dem, har man etter mitt skjønn et best mulig grunnlag for å gjennomføre de endringer som sikrer helheten, og derigjennom den verdiskapende virksomheten.

Jeg benytter dette trefoldige perspektivet når jeg kartlegger og analyserer virksomhetene jeg leder med henblikk på å sikre virksomheten for fremtiden.

Og ja, det hender da av og til at kartleggingen og analysen munner ut i en anbefaling om en omorganisering eller restrukturering som også har som konsekvens at ens egen stilling må endres vesentlig eller faller bort.

Og noen ganger er det helt all right.

0 kommentarer

Trackback/Tilbaketråkk

  1. Leksikonet, innovasjonen og den verdibaserte lederen | Tirsdag morgen - […] Du kan lese resultatet her. […]
  2. Hvordan ta vare på verdiene når digitaliseringen raserer grunnmuren? – Digital Transformasjon as - […] Les mer her… […]
  3. Fra fett i Karibia til Tirsdag morgen | Tirsdag morgen - […] Hvordan ta vare på verdiene når digitaliseringen raserer grunnmuren? […]
  4. Fordelen med å være en dinosaur | Tirsdag morgen - […] Hvordan ta vare på verdiene når digitaliseringen raserer grunnmuren? Mer om ledelse i digital endring […]
  5. Digitalisering som lederutfordring | Tirsdag morgen - […] Hvordan ta vare på verdiene når digitaliseringen raserer grunnmuren? […]
  6. Korona­krisen kan bli et friminutt for innovasjon | Tirsdag morgen - […] Les: Hvordan ta vare på verdiene når digitaliseringen raserer grunnmuren […]
  7. Trening av endrings­muskelen: Sunt, sant eller sint? ~ tilt.work - […] Les også: Hvorfor er det viktig å stå i verdiene når krisen rammer? […]
  8. Leksikonet, innovasjonen og den verdibaserte lederen - tilt.work - […] Du kan lese resultatet her. […]
  9. Fra Store norske til lille Tirsdag morgen - tilt.work - […] Hans mantra er å sikre verdiene selv om grunnmuren raseres av digitalisering. […]

Legg inn en kommentar

Noen av våre forfattere

685 posts
Paal Leveraas er sjefreflektør og -redaktør i tilt.work og gründer av blant annet tilt work AS, digi.no og Leveraas AS. Ta kontakt med Paal enten du trenger et foredrag, en sparringpartner i ditt lederskap eller en som kan hjelpe deg å få budskapet ut i verden. Eller alt over.
View Posts →
56 posts
Hedvig Rognerud er forretningsutvikler, ledercoach, prosessleder og foredragsholder i Fossekall AS på Lillehammer. Hedvig skriver om språk som lederverktøy for tilt.work.
View Posts →
33 posts
Atle skriver om coaching og kommunikasjon.
View Posts →
25 posts
Bjørn Z. Ekelund er psykolog. Han står bak "Diversity Icebreaker". Han skriver jevnlig for tilt.work, og er en del av ekspertpanelet.
View Posts →
18 posts
Herman Berg er redaksjonssjef i tilt work AS.
View Posts →
14 posts
Tom Georg Olsen skriver jevnlig om ledelse med fokus på tillitsbasert ledelse. Han er konserntjener i Miles, og sitter også i styret i tilt work AS.
View Posts →
13 posts
Thomas Nygaard er daglig leder i tilt work AS. Han er mangeårig leder i forlagsbransjen, hvor han to ganger har eliminert sin egen jobb. Han er blitt ekspert på å omstrukturere virksomheter på en måte som ivaretar verdiene.
View Posts →
12 posts
Hans Jacob Christensen har lang fartstid i norsk og internasjonal HR. Her i tilt.work vil han utforske kjernen i HR, utfordre noen etablerte sannheter i faget og gjerne skape debatt.
View Posts →
11 posts
Walaa Abuelmagd skriver om mangfold i tilt.work.
View Posts →
7 posts
Jan-Erik Sandberg skriver om hvordan vi kan gjøre mangfold i arbeidslivet til et aktivum. Han lever hva han lærer som "ikke helt A4 selv".
View Posts →
7 posts
Gerd Jorunns misjon som skribent i tilt.work og Tirsdag morgen har vært å avlive myter om ledelse.
View Posts →
7 posts
Mai-Britt jobber med rekruttering i en internasjonal organisasjon. Hun skriver om rekruttering og ledelse i tilt.work.
View Posts →
5 posts
Rune skriver om medarbeiderskap.
View Posts →
5 posts
Elin Ulset er en engasjert og nær leder som er levende opptatt av kommunikasjon, ledelse og adferd. Elin har vokst opp i HR-kommunikasjon, både fra Aftenposten, digitale medier og mediebyrå. Hun balanserer det faglige med lederskap, og lederskap med familie, og hun trives godt i alle sfærene.
View Posts →
5 posts
Catherine Lemaréchal eier og driver Ticato AS. Hun er rådgiver og NLP-coach og skriver om kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring. Catherine kan hjelpe deg å oppnå mer enn du tror du kan. Hun holder kurs og foredrag, og mest populært nå for tiden er kurset: Gi f*** for flinke piker.
View Posts →
5 posts
Ph.d. og professor II Glenn Hole er direktør i IT-selskapet Skill. Han skriver om mangfold i arbeidslivet.
View Posts →
5 posts
Eva Jarbekk er en av våre fremste juridiske eksperter på personvern og GDPR.
View Posts →
4 posts
Annar er en nestor i norsk lederutvikling med mer enn 30 års fartstid.
View Posts →
3 posts
Esben Keim driver rådgivingsselskapene Vital Few og OSS. Han skriver om presterende team, resultatledelse/OKR, mangfold og kundefokus her på tilt.work.
View Posts →
3 posts
Jeanette Høie er desksjef i tilt.work. Hun har lang fartstid som journalist og vaktsjef i dagspressen. Hun har godt grep om ulike digitale fortellerteknikker. I tillegg er hun gründer-in-spe.
View Posts →
3 posts
Arne Jensen er generalsekretær i Norsk redaktørforening.
View Posts →
2 posts
Isabelle er senterleder for kraftsentret Forandringhuset. Hun er mentor og utviklingsansvarlig for ungdommer i Oslo.
View Posts →
2 posts
Jørgen Lund jobber med endringsledelse gjennom eget selskap.
View Posts →
2 posts
Sissel Naustdal leder MadeToGrow og er brennende engasjert i utvikling av menneskers potensial
View Posts →
2 posts
Anne 🌱 Reknes hjelper mennesker med å finne, få eller skape sin drømmejobb, og deler tips, tricks, teknikker, verktøy og metoder her i tilt.work.
View Posts →
2 posts
Christine er kursutvikler og foredragsholder med et stort lærerhjerte og masse kjærlighet til god tekst. Hun driver firmaet Tekstdoktor og underviser i digital markedsføring og journalistikk på Høyskolen Kristiania.
View Posts →
2 posts
Stikkordet for Cathrines arbeid med lederutvikling er "praktisk hverdagsledelse".
View Posts →
2 posts
Erik Slinning er Managing partner i Great Leadership Institute®. Har spesialisert seg innen aksjonsorientert ledergruppeutvikling. Har også skrevet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk) og «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget).
View Posts →
2 posts
Ole Kristian Sivertsen er CEO i selskapet Desert Control. Han har lang fartstid fra selskap som Citrix, RES Software, Sun Microsystems, Telenor, EVRY og Global Eagle. I dag har han dedikert seg til teknologi som løser klimautfordringer.
View Posts →
2 posts
Jostein Borgmo er til daglig eier og kreativ direktør i Suburbia og har dessuten nesten 80.000 følgere på Instagram.
View Posts →
1 posts
Herminia Ibarra er professor ved London Business School og forfatter av fagbøker om ledelse og organisasjonsutvikling.
View Posts →
1 posts
Umid skriver om tjenende lederskap og selvledelse.
View Posts →
1 posts
Nils Petter Nordskar er tidligere reklamemann. I dag holder han kurs, foredrag og utgir dessuten nyhetsbrevet "Lykkes med ideer".
View Posts →
1 posts
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
View Posts →
1 posts
Ingar Roggen er sosiolog og beskrives som en av de europeiske pionerene for sosial informatikk. Arbeidsfeltet omfatter blant annet det sosiale aspektet av det virtuelle rommet, sosial analyse av internett og samspillet mellom menneske og datamaskin. I 1996 introduserte han sosiologien på nettet, websosiologi, som en nettvitenskap.
View Posts →
1 posts
Håkon er opptatt av personlig utvikling, drivkraft og glede. Han er sertifisert NLP Master Practitioner, og skriver og tilbyr tjenester for personlig vekst.
View Posts →
1 posts
Jan Sollid Storehaug er digital strategirådgiver. Han er også en mye brukt foredragsholder.
View Posts →
1 posts
Ola hjelper virksomheter å jobbe med temaer rundt helse, kulturbygging og spons og tilbyr også underholdende, bevisstgjørende og motiverende foredrag/webinar.
View Posts →
1 posts
Bjørn O- Hopland er eier og daglig leder av Smart Endring AS.
View Posts →
1 posts
Eli jobber i Fossekall AS. Hun har siden 2001 også drevet eget idé- og kommunikasjonsbyrå. Hun brenner for vekst og utvikling i bedrifter, og ser raskt muligheter og det unike. Hun veileder bedrifter i strategiprosesser, fremtidens bærekraftige forretningsmodeller, produkt/ markedsoptimalisering, forbedrer verdiløfter, bedriftskultur og innovasjonsskapende faktorer/team.
View Posts →
1 posts
Kevin er Corporate Storyteller, Content Strategist og Awareness@Work Consultant. Han skriver om nærværingslivet her i tilt.work.
View Posts →
1 posts
Cathrine Foss Stene er en erfaren team- og lederutvikler og har jobbet med og i mange av de største norske virksomhetene.
View Posts →
1 posts
Kari har en bachelor i statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hun går nå en modulbasert master i voksnes læring på NTNU. Hun er utdannet NLP Business Practitioner (Kreativ Ledelse og Coaching nivå A) hos UiA/Coachteam.
View Posts →
1 posts
Kathra er COO i oppstartselskapet Generation Mobility samt teamleder i bydel Gamle Oslo.
View Posts →
1 posts
Kristin er partner og markedssjef i MetaResource. Hun beskriver seg som en stolt "potet" som kan mye om mye og ofte finner løsninger eller nettverk som kan bidra. Hun skriver om mentale muskler i hverdagen.
View Posts →
1 posts
Thor Ivar Forsland er coach og karriereveileder hos Frisk Utvikling.
View Posts →
1 posts
Data Scientist med bred, internasjonal bakgrunn.
View Posts →
1 posts
Thomas skriver om tankesett, metoder og verktøy for morgendagens ledere.
View Posts →
1 posts
Jørn Bue Olsen er rådgiver og forfatter i ledelse og etikk Ekon, Dr., siv.ing. og førsteamanuensis ved Oslomet (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar). Olsen skrev doktorgrad om etiske dilemmaer for ledere i konkurranseutsatt virksomhet der Hauge-caset er eksempel på kombinasjon av lønnsom verdiskapning og anvendt etikk. Olsen holder foredrag om «Hauge som fyrtårn for norske bedrifter i dag». Utga i 2020 ny bok, «Næringslivsetikk og samfunnsansvar», i samarbeid med Henrik Syse. Leif-Runar Forseth er rådgiver og forfatter innen ledelse, gründervirksomhet og etikk. Han har doktorgrad i teoretisk fysikk og mastergrad i filosofi, tema etikk og lederskap. Ny bok, "Naturlig lederskap", kom i 2020.
View Posts →
1 posts
Jeanette Luytkis er sertifisert profesjonell coach og ledelsesrådgiver. Hun leverer individuelle coaching og treningsopplegg, med spesialisering på lederskap, personlig vekst og innovativ forretningsutvikling.
View Posts →

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. tilt.works ukebrev Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: